GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-II (ÖLÇEK GELİŞTİRME)/PR335A
Dersin Adı: SEÇMELİ-II (ÖLÇEK GELİŞTİRME)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Adnan KAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  adnankan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Test geliştirmenin temel kavramlarını bilir.
Ölçme araçlarının ve ölçümlerin teknik niteliklerini bilir.
Bilişsel alan davranışlarını ölçen çoktan seçmeli soruları kurallarına uygun yazar.
Başarı ve tutum ölçekleri hazırlar , bu ölçeklerin madde analizlerini yapar ve madde analizi sonuçlarına dayalı olarak testlere maddeler seçer.
Başarı ve tutum ölçeklerinin geçerlilik ve güvenirliliklerini belirler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Test geliştirme ile ilgili temel kavramlar .
2. Hafta  Test, ölçek, testin geçerliliği, güvenirliliği.
3. Hafta  Test geliştirme, testin analizi, madde analizi, redaksiyon.
4. Hafta  Ölçme araçlarının teknik nitelikleri.
5. Hafta  Testin geçerliliği, güvenirliliği ve kullanışlılığının belirlenmesi.
6. Hafta  Bilişsel alan davranışlarının seçmeli test maddeleriyle ölçülmesi.
7. Hafta  Ara sınav.
8. Hafta  Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme.
9. Hafta  Test hazırlama ve test geliştirme.
10. Hafta  Testin planlanması, test maddeleri veya durumlarının hazırlanması ve testin düzenlenmesi.
11. Hafta  Hazırlanan testin denenmesi, denenen testin madde analizi, çeldiricilerinin işlerliği ve madde seçme.
12. Hafta  Geliştirilen testin geçerlilik ve güvenirliliğinin belirlenmesi.
13. Hafta  Madde istatistikleri ve test geçerliliği, kritere dayalı testler için madde analizi.
14. Hafta  Genel Değerlendirme.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Öncü, H.(1999).Eğitimde Ölçme Değerlendirme.Geliştirilmiş ve Gözden geçirilmiş 3. baskı .Ankara: Yaysan A.Ş • Turgut,M.F. (l992).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Dokuzuncu baskı. Ankara: Saydam Matbaası. • ______ ve Baykul, Y.(l992). .Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları. • Erkuş, A. (2003). Ölçme ve Psikometrinin Tarihsel Kökenleri: Güvenirlik Geçerlilik ve Madde analizi. Tutumlar Bileşenleri ve Ölçülmesi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No:24. • Başaran, A.(l996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını. • Özçelik, D.A.(l998).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Ankara: ÖSYM Yayını. • _______.Test Hazırlama Klavuzu. Genişletilmiş 3.baskı. Ankara:ÖSYM Yayını. • Tan, Ş.(l999). Psikolojik test geliştirmede faktör analizinin kullanımı. Çağdaş Eğitim Dergisi, 255:32-38. • ______.(2004).Öğretimi Planlama ve Değerlendirme.7. baskı .Ankara:
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
1
12
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
2
24
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
12
1
12
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
10
2
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
87
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X