GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR/RPD405
Dersin Adı: MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 7 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Meslek kavramını ve meslek etiği kavramını bilir.
Bir meslek alanı olarak psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili etik ilkeleri bilir ve PDR hizmetlerini sunarken bu ilkeleri dikkate alır.
Bir meslek alanı olarak psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili standartları bilir ve PDR hizmetlerini sunarken bu standartları dikkate alır.
PDR mesleği üyelerinin görevlerini düzenleyen yasa ve yönetmelikleri bilir. .
Danışan haklarını bilir.
Bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, grup rehberliği hizmetlerini sunarken
Psikolojik danışmanın tüm eğitim kademeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki PDR hizmetleri kapsamındaki mesleki sorumluluklarını, rol ve fonksiyonlarını bilir.
Psikolojik danışmanın özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin rol, fonksiyon ve sorumluluklarını bilir.
Örnek olay ve uygulamaları meslek etik standartları açısından değerlendirir.
PDR etiğine uygun kararlar verir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin tanıtımı ve planlanması
2. Hafta  Meslek etiği ve ilgili temel kavramlar (etik, değer, ahlak, hukuk, profesyonellik)
3. Hafta  Meslek kodları ve İşlevleri
4. Hafta  PDR Etik kurallar: Temel ilkeler,
5. Hafta  PDR Etik kurallar: Etik standartlar
6. Hafta  PDR'nin Etik Standartları
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  PDR'nin Etik standartları
9. Hafta  Bireysel ve grupla pskolojik danışma uygulamalarında etik kurallar
10. Hafta  PDR alanındaki görevleri düzenleyen yasa ve yönetmelikler Psikolojik danışman ve danışan hakları
11. Hafta  Karar verme modelleri PDR'de Etik karar Verme Süreci
12. Hafta  Örnek olay ve uygulamaları etik kurallar çerçevesinde değerlendirme (Okullarda Psikolojik Danışma ve Etik konular.)
13. Hafta  Örnek olay ve uygulamaları etik kurallar çerçevesinde değerlendirme (Dilemma tartışmaları)
14. Hafta  Örnek olay ve uygulamaları etik kurallar çerçevesinde değerlendirme (Dilemma tartışmaları)
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
55
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
45
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
1
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
0
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
4
1
4
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
1
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
49
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Feride Bacanlı)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (fbacanli@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()