GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI/RPD308
Dersin Adı: MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Okul türü, ders,alan ve meslek seçme sürecinde danışana uygun ölçme araçlarını seçer, uygular ve değerlendirir.
2. Mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ilgi, yetenek ve değer envanterlerini uygular.
3. Meslek/kariyer gelişimi ve olgunluğu ölçeklerini ve meslek rehberliği ve danışmanlığında kullanılan diğer ölçme araçlarını uygular.
4. Mesleki bireysel görüşme yaparak ölçme araçlarının sonuçlarını veya profillerini yorumlar.
5. Meslek rehberliği ve danışmanlığında kullanılan ilke ve teknikleri okul türü, ders,alan ve meslek seçme süreçlerinde kullanır.
6. İlgili literatürdeki okul türü,alan ders ve meslek seçimine yardım amacıyla geliştirilen mesleki grup rehberliği programlarını ve etkinliklerini in
7. Okul türü, ders,alan ve meslek seçimine yardım sürecinde kullanılabilecek ortaokul/lise düzeyi için grup rehberliği etkinliği geliştirir ve uygular

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze, sınıfta ve eğitim kurumlarında (ortaokul ve liselerde) meslek rehberliği ve mesleki psikolojik danışma uygulamaları yapılarak yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Meslek Rehberliği ve Danışmanlığı alanındaki ilke ve teknikler ve ders programının tanıtılması.
2. Hafta  Kendini Değerlendirme Envanterini (KDE), Akademik Benlik Kavramı Ölçeğini(ABKÖ) ve Mesleki Olgunluk Ölçeğini(MOÖ) inceleme.
3. Hafta  Mesleki grup rehberliği programlarını ve etkinliklerini inceleme.
4. Hafta  Amaç, davranışlar ve süreci içeren ortaokul veya lise öğrencileri için bir grup rehberliği etkinliği geliştirme.
5. Hafta  Amaç, davranışlar ve süreci içeren ortaokul veya lise öğrencileri için bir grup rehberliği etkinliği geliştirme.
6. Hafta  Amaç, davranışlar ve süreci içeren ortaokul ve lise öğrencileri için geliştirilen grup rehberliği etkinlikleri hakkında sınıfta geri bildirimler verme
7. Hafta  Derste ABKÖ, KDE ve MOÖ profillerine ilişkin örnek yorumlama.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  KDE, ABKÖ ve MOÖ'nün uygulanması ve değerlendirilmesi.
10. Hafta  Derste ABKÖ, KDE ve MOÖ profillerine ilişkin örnek yorumlama.
11. Hafta  Geliştirilen mesleki grup rehberliği etkinliğini ortaokul/lisede sınıf ortamında uygulama.
12. Hafta  Kendini Değerlendirme Envanteri profili ve Mesleki Olgunluk Ölçeğinin sonucunu öğrencinin kendisine mesleki görüşme yaparak yorumlama
13. Hafta  Kendini Değerlendirme Envanteri profili ve Mesleki Olgunluk Ölçeğinin sonucunu öğrencinin kendisine mesleki görüşme yaparak yorumlama.
14. Hafta  Akademik Benlik Kavramı Ölçeği profili ve Mesleki Olgunluk Ölçeğinin sonucunu öğrencinin kendisine mesleki görüşme yaparak yorumlama.
15. Hafta  Akademik Benlik Kavramı Ölçeği profili ve Mesleki Olgunluk Ölçeğinin sonucunu öğrencinin kendisine mesleki görüşme yaparak yorumlama.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
1
1
1
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Feride Bacanlı , Doç. Dr. Kemal Öztemel , Doç. Dr. Safiye Sarıca Bulut)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/fbacanli , https://websitem.gazi.edu.tr/site/oztemel)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (fbacanli@gazi.edu.tr , oztemel@gazi.edu.tr , ssarici@gazi.edu.tr)