GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
REHBERLİK VE PSK. DANIŞMAYA GİRİŞ/PR112A
Dersin Adı: REHBERLİK VE PSK. DANIŞMAYA GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mehmet Güven
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mehmetguven@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin eğitim süreci içindeki yerini açıklayabilme
Rehberliğin temel ilkelerini açıklayabilme
Rehberlik hizmetlerinin tarihsel gelişimini ve bugünkü durumunu açıklayabilme
Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türlerini açıklama
Rehberlikte kullanılan bireyi tanıma tekniklerini açıklayabilme
Okul rehberlik programlarının geliştirilme sürecini açıklayabilme
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin örgütleniş biçimini ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kavrama

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Eğitim sürecinde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik Rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta  Psikolojik danışma ve rehberliğin temel ilkeleri Rehberliğin ortaya çıkış nedenleri Rehberliğin tarihsel gelişimi
3. Hafta  Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türleri
4. Hafta  Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Doğrudan hizmetler Dolaylı hizmetler
5. Hafta  Eğitsel rehberlik hizmetleri Eğitsel rehberlik hizmetlerinin amacı ve kapsamı
6. Hafta  Mesleki rehberlik hizmetleri Mesleki rehberliğin amacı ve kapsamı
7. Hafta  Mesleki gelişim ve meslek seçimi ile ilgili kuramsal görüşler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kişisel rehberlik ve psikolojik danışma
10. Hafta  Psikolojik danışma süreci Psikolojik danışma kuramları
11. Hafta  Rehberlik ve psikolojik danışmada teknikler Psikolojik testler
12. Hafta  Test dışı teknikler
13. Hafta  Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi
14. Hafta  Türkiye’de özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütleniş biçimi (Bakanlık, il ve okul düzeyinde)
15. Hafta  Rehberlik ve psikolojik hizmetleri yönetmeliği Personelin görev, yetki ve sorumlulukları Özel Eğitim Alanında Rehberlik Hizmetleri
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Güven, M. (Ed.).(2017). Psikolojik danışma ve rehberlik (9. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Bakırcıoğlu, R. (2000). İlk, orta ve yükseköğretimde psikolojik danışma ve rehberlik (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Can, G. (Ed.).(2003). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Corey, G. (1982). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Colifornia: Brooks/Cole Publishing Company. Kepçeoğlu, M.(1994). Psikolojik danışma ve rehberlik (8. baskı). Ankara: Özerler Matbaası. Kuzgun, Y. (1997). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: OSYM Yayınları. MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete. Tarih: 17.04.2001, Sayı: 23476, s. 2-23. Özgüven, İ. E. (2001). Çağdaş Eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: PDREM Yayınları. Tan, H. (1986). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde rehberlik hizmetleri (7. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
6
84
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X