GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SOSYOLOJİYE GİRİŞ/PR113A
Dersin Adı: SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~cagatay/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cagatay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu dersi alan öğrenci, sosyolojinin nasıl bir bilim olduğunu bilir.
Bu dersi alan öğrenci, toplumun nasıl düzenlendiğini bilir.
Bu dersi alan öğrenci, hangi faktörlerin değişmeye yol açtığını bilir.
Bu dersi alan öğrenci, insanların toplum içinde çeşitli gruplarda niçin yer aldığını bilir.
Bu dersi alan öğrenci, fertlerin çeşitli rol kalıpları içinde hangi faktörlerin etkisi altında niçin öyle davrandığını öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Neden sosyoloji okuyoruz?
2. Hafta  Sosyoloji nedir?
3. Hafta  Sosyolojinin ortaya çıkışı ve klasik sosyolojik düşüncenin kurucuları
4. Hafta  Sosyolojinin ortaya çıkışı ve klasik sosyolojik düşüncenin kurucuları
5. Hafta  Sosyal Bilimlerde araştırma metodolojisi
6. Hafta  Sosyolojik araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları ve analiz
7. Hafta  Sosyalleşme
8. Hafta  Davranış örüntüleri, sosyal kişilik, sosyal statü, sosyal rol
9. Hafta  Vize haftası
10. Hafta  Kategoriler, gruplar, topluluklar
11. Hafta  Sosyal yapı, kültürel yapı, sosyo-kültürel yapı, sosyal değişme
12. Hafta  Toplumsal hareketlilik, toplumsal tabakalaşma, toplumsal farklılaşma
13. Hafta  Toplum , kurumlar,toplumsal kurum olarak aile
14. Hafta  Toplumsal sapma ve suç
15. Hafta  Küreselleşme ve toplumsal etkileri
16. Hafta  Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bozkurt, V. Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Kitabevi, 2006. Fichter, J. Sosyoloji Nedir? (Çev. Nilgün Çelebi), Ankara, Atilla Kitabevi, 2.Baskı, 1994. Aron, R. Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev. Korkmaz Alemdar), Ankara: Bilgi Yayınevi, 2. baskı, 1989. Swingewood, A. Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (Çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. Yıldırım, A. ve Şimşek, H.. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayınları, 2000.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
3
1
3
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
92
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X