GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ/PR111MB
Dersin Adı: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Halük ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~unsalh/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  unsalh@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eğitimle ilgili temel kavramları açıklar.
Eğitimin felsefi, toplumsal, hukuki, psikolojik, ekonomik ve siyasal temeller arasındaki ilişkiyi açıklar.
Eğitimin tarihsel gelişimindeki önemli boyutları açıklar.
Eğitimin işlevlerini açıklar.
Öğretmenlik bilincini geliştirir.
Öğretmen yetiştirme alanındaki gelişmeleri fark eder.
Öğretmenlerin 21. yy. bilgi ve becerilerinin farkındadır.
Eğitim bilimleri alanındaki yeni yaklaşım ve gelişmeleri değerlendirir.
Öğretmenlik mesleğinin temel özelliklerini ve ilkelerini kavrar.
Bir meslek olarak öğretmenliği ve önemini kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amacı, kapsamı ve bir meslek olarak öğretmenlik
2. Hafta  Eğitimle ilgili temel kavramlar
3. Hafta  Eğitimin tarihsel gelişimi
4. Hafta  Eğitimin toplumsal temelleri
5. Hafta  Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okul
6. Hafta  Eğitimin felsefi temelleri
7. Hafta  Eğitimin psikolojik temelleri
8. Hafta  Eğitimin ekonomik temelleri
9. Hafta  Tahmini vize haftası
10. Hafta  Eğitimin siyasal temelleri
11. Hafta  Eğitimin hukuki temelleri
12. Hafta  Eğitim bilimlerinde yöntem
13. Hafta  Eğitimde 21. yüzyıldaki gelişmeler
14. Hafta  Bir meslek olarak öğretmenlik
15. Hafta  Öğretmen yetiştirme
16. Hafta  Genel değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Özdemir, M.Ç. (2017). (Editör) Eğitim bilimine giriş (4.baskı). Ankara: Pegem Akademi. Karip, E. (2007). (Editör) Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Demirel, Ö. ve Z. Kaya. (2007). (Editörler) Eğitim bilimlerine giriş (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Küçükahmet, L. (2009). (Editör) Eğitim bilimine giriş (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. Şişman, M. (2014). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Özden, Y. ve Turan, S. (2013). (Editörler). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Ayrılıp-birleşme, araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
10
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
3
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
16
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
82
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.