GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KURUM DENEYİMİ (STAJ)/PR408A
Dersin Adı: KURUM DENEYİMİ (STAJ)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Galip YÜKSEL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gyuksel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ýþ ortamlarýný tanýmak.
Süpervizyon altýnda deneyim kazanmak.
Danýþma becerilerini geliþtirmek.
Test ve test dýþý teknikleri uygulamak.
Kurum içi psikolojik danýþma biriminin iþleyiþini öðrenmek.
Mezuniyet öncesi genel olarak çalýþma ortamlarý hakkýnda bilgi sahibi olmak.
Çeşitli kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları hakkında bir anlayış kazanır.
Çeşitli kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında kullanılan test ve test-dışı tekniklerinin özelliklerini bilir.
Çeşitli kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında kullanılan müdahale yöntemlerini bilir.
Çeşitli kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yer alır.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eðitim þeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Psikolojik Danýþma ve Rehberliðe Giriþ; Psikolojik Danýþma ilke ve teknikleri; Psikolojik Danýþma Kuramlarý.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle iliþkili önerilen baþka dersler bulunmamaktadýr.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çeşitli Kurumlarda Yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları
2. Hafta  Çeşitli Kurumlarda Yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları
3. Hafta  Çeşitli Kurumlarda Yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları
4. Hafta  Okul psikolojik danışma ve rehberlik test dışı uygulamalarına katılma
5. Hafta  Okul psikolojik danışma ve rehberlik aktivitelerinden test tekniklerini uygulama aktivitelerine katılma
6. Hafta  Okul psikolojik danışma ve rehberlik aktivitelerine katılma
7. Hafta  Test ve Test-Dışı Tekniklerin Gözden Geçirilmesi
8. Hafta  Test ve Test-Dışı Tekniklerin Gözden Geçirilmesi
9. Hafta  Test-Dışı Teknik Uygulaması
10. Hafta  Test-Dışı Teknik Uygulaması
11. Hafta  Test-Dışı Teknik Uygulaması
12. Hafta  Test Uygulaması
13. Hafta  Test Uygulaması
14. Hafta  Test Uygulaması
15. Hafta  Test Uygulaması
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama - Alýþtýrma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  12 Hafta Kurum Stajý.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
100
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
14
4
56
 Rapor hazırlama
13
2
26
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
149
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X