GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR/PR406A
Dersin Adı: MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Feride Bacanlı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fbacanli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Meslek etiğini ve meslek etiği ile ilgili konuları tanımlar
Rehberlik ve Psikolojik Danışma mesleği ve diğer yardım meslekleri arasındaki ilişki ve farkı bilir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında çalışanlar için etik kuralları bilir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanındaki temel kavram, ilke ve anlayışı bilir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma mesleği üyelerinin (Psikolojik danışmanların) nasıl yetiştirildiklerini bilir.
Meslek etiği ile ilgili kodları, ilkeleri, kuralları, standartları ve değerlerin kapsamlarını açıklar.
Etik açısından psikolojik danışman eğitimini ve eğitim programlarını tartışır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda PDR hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bilgi kazanır
İl düzeyinde ve okulda örgütlenme ve karşılaşılan sorunları bilir
Psikolojik danışmanların görevleri, sorumlulukları, mesleki ünvan ve özlük haklarıyla ilgili yönetmelik ve yönergeleri bilir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Psikolojik Danışma ve Danışmanlık alanının meslek olma özellikleri
2. Hafta  PDR alanında çalışanlar için etik kurallar: a) Temel ilkeler
3. Hafta  PDR alanında çalışanlar için etik kurallar: b) Etik standartlar
4. Hafta  PDR alanındaki temel sorunlar
5. Hafta  Milli Eğitim Bakanlığı’nda PDR hizmetlerinin örgütlenmesi
6. Hafta  Milli Eğitim Bakanlığı’nda PDR hizmetlerinin personel yönetimive örgütlenmeye ilişkin sorunlar
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Merkezde PDR örgütlenmesi ve karşılaşılan sorunlar
9. Hafta  İl düzeyinde ve okulda örgütlenme ve karşılaşılan sorunlar
10. Hafta  Psikolojik danışmanların görevleri, sorumlulukları, mesleki ünvan ve özlük haklarıyla ilgili yönetmelik ve yönergelerin incelenmesi
11. Hafta  PDR mesleği üyelerinin yetiştirilmesi (ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de)
12. Hafta  PDR mesleği üyelerinin görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunların PDR mesleği etik standartları açısından değerlendirilmesi (Ölçme araçlarının ku
13. Hafta  Psikolojik danışmanların Kişisel-Sosyal gelişim alanına ilişkin hizmetleri sunarken karşılaştıkları sorunlarla ilgili gerçek ya da hipotetik vakaların
14. Hafta  Psikolojik danışmanların Eğitsel gelişim alanına ilişkin hizmetleri sunarken karşılaştıkları sorunlarla ilgili gerçek ya da hipotetik vakaların sınıft
15. Hafta  Psikolojik danışmanların Mesleki gelişim alanına ilişkin hizmetleri sunarken karşılaştıkları sorunlarla ilgili gerçek ya da hipotetik vakaların sınıft
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Corey, G., Corey, M.S., Callanan, P. (1998). Issues and Ethics in the Helping Professions. 3rd Edition. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California. 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (1995). 3. Bacanlı, F. (1992). Rehber Öğretmenlerin Mesleki Kimlik ve Mesleki Ünvanlarına İlişkin Sorunları. II. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 4. Doğan, S. (1998). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kimliği: Gelişme ve Sorunlar. Türk Milli Eğitim Dergisi, sayı: 139, 69-76. 5. __________ (1995). Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin Dünü, Bugünü, Yarını: Gelişme ve Sorunlar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:3, 75-85. 6. __________ (1997). Milli Eğitim Bakanlığı’nın Psikolojik Danışma ve Rehberlikle İlgili Temel Yaklaşım ve Politikaları: Son 25 Yılın Değerlendirilmesi. III. PDR Kongresi’nde sunulan
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.X
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.X
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.X
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.X