GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA/PR307A
Dersin Adı: MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Feride Bacanlı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fbacanli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Meslek seçiminin insan yaşamındaki önemini bilir.
Mesleki rehberliğin gereğini ve tarihsel gelişimini bilir.
Türkiye?de mesleki rehberliğin gelişimini bilir.
Meslek seçimiyle ilgili kavramları bilir.
Meslek seçimine etki eden faktörleri bilir.
Mesleki rehberliğin ilke ve tekniklerini bilir.
Meslek gelişimi kuramlarını bilir.
Bireylerin meslek seçimi sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı bilir.
Bireylere meslek seçimi sırasında ihtiyaç duydukları yardımı verebilmeyi bilir
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Meslek seçiminin insan yaşamındaki önemi
2. Hafta  Mesleki rehberliğin gereği ve tarihsel gelişimi
3. Hafta  Meslek seçimine ilişkin temel kavramlar
4. Hafta  Meslek seçimini etkileyen faktörler
5. Hafta  Meslek seçimini etkileyen kişisel ve sosyal faktörler
6. Hafta  Meslek seçimini etkileyen psikolojik faktörler
7. Hafta  Ara-Sınav
8. Hafta  Meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramlar: Özellik-FaktörKuramı,Holland?ın Kişilik Kuramı
9. Hafta  Karar kuramları
10. Hafta  Ginzberg ve arkadaşlarının mesleki gelişim kuramı
11. Hafta  Super?ın Rol Kuramı
12. Hafta  Yetkinlik Beklentisi Kuramı
13. Hafta  Gottfredson?un Daraltma ve Uzlaşma Kuramı
14. Hafta  Meslek danışmanlığının ilke ve teknikleri
15. Hafta  Meslek rehberliğinde bilgi verme hizmetleri ve kullanılan teknikler
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. __________ (2003). Meslek Danışmanlığı: Kuramlar, Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. __________ (1998). Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. Ankara: ÖSYM Yayınları. ___________ (1998). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM Yayınları. Kuzgun, Y. & Bacanlı, F. (2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Y. Kuzgun & F. Bacanlı (Dizi Editörleri). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yeşilyaprak, B. (2004). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri: Gelişimsel Yaklaşım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Zunker, V.G. (1989). Career Counseling: Applied Concepts of Life Planning. Pacific Grove, C.A: Brooks Cole. Sharf,S.Richard(2017).Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması.Feride Bacanlı ve Kemal Öztemel(Çeviri editörleri),Pegem Akdemi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
3
1
3
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
126
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.X
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.X
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).X
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.X
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.