GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİK-II/PR206A
Dersin Adı: İSTATİSTİK-II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yardımcı Doçent Doktor Emine Önen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  adnankan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İstatistik ile ilgili temel kavramları bilir.
Hipotez testlerini anlar ve araştırma amacına uygun olarak hipotez yazar/kurar.
Güven aralığı kavramını anlar ve bu kavramla ilgili uygulamaları yapar
Herhangi bir hipotezi test etmek için uygun olan istatistiksel analiz tekniğini belirler
İstatistiksel analiz tekniklerini kullanarak hipotezleri test eder ve bulguları yorumlar
SPSS programını kullanmayı kavrar
SPSS programını kullanarak istatistiksel analizleri yapar


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Değişken ve türleri, evren-örneklem-istatistik-evrendeğer (parametre) kavramlarının tanımlanması. Örneklem çekme süreci ve örneklem büyüklüğünü etkile
2. Hafta  Evren parametresinin tahmini: (a) Nokta tahmini ve (b) Aralık şeklinde tahmin (Evren varyansının bilinmesi ve bilinmemesi durumu). Merkezi limit teore
3. Hafta  Hipotez kavramı ve hipotez türleri Hipotez testi
4. Hafta  Bir örneklemin ortalamasını, evren ortalaması ile karşılaştırmak: t testi.
5. Hafta  İki istatistik arasındaki farkın manidarlığının test edilmesi: İlişkili ve ilişkisiz örneklemler durumu. Farkın standart hatası kavramının açıklanması
6. Hafta  İlişkisiz ve küçük örneklemlerde iki ortalama arasındaki farkın test edilmesi: Bağımsız örneklemler için t testi.
7. Hafta  İlişkili örneklemlerde iki ortalama arasındaki farkın test edilmesi: Tek grup yöntemi, Fark yöntemi.
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  İlişkili örneklemlerde iki ortalama arasındaki farkın test edilmesi: Eşleştirilmiş gruplar yöntemi
10. Hafta  Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova).
11. Hafta  Parametrik olmayan teknikler: X2- testi: (a) Uyum iyiliği testi ve (b) Bağımsızlık testi
12. Hafta  Parametrik olmayan teknikler: (DEVAM) - Man Whitney U testi -Kruskall Wallis H testi.
13. Hafta  SPSS uygulamaları.
14. Hafta  SPSS uygulamaları.
15. Hafta  SPSS uygulamaları.
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ÜNVER, Ö., GAMGAM, H. ve ALTUNKAYNAK, B., SPSS Uygulamalı TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER, 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2011 ANKARA GAMGAM, H. ve ALTUNKAYNAK, B., PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER (SPSS UYGULAMALI), Gazi Kitabevi, 2008, ANKARA.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Uygulama- Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
11
3
33
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
3
9
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
112
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.X
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.