GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM/PR204A
Dersin Adı: İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç.Dr. Hatice Karaçanta
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -hkaracanta@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hkaracanta@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İnsan ilişkilerinin temel kavramlarını ve kuramlarını bilir.
Niçin etkileşim kurduğunu öğrenir.
İlişkilerin gelişim evrelerini bilir.
Sosyal nüfuz kuramını anlar.
sözsüz mesajlar ve sözlü mesajları kavrar.
Kendini açma ve kendini ayarlamayı kavrar.
Başkalarıyla çatışma ve ilişkilerin bozulma sürecini kavrar.
Transaksiyonel Analiz kuramını(iletişim Çatışmaları) anlar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsan ilişkileri kavramının tarihçesi, diğer alanlarla ilişkisi, bu günkü durumu.
2. Hafta  Niçin etkileşim kurarız? İlişkilerin gelişim evreleri, ilişki başlatma, ilişkilerde derinlik ve genişlik, sosyal nüfuz kuramı.
3. Hafta  Çekicilik (çekicilik, yakınlık, pekiştirme, benzerlik, tamamlayıcılık, yakınlık arama stratejileri).
4. Hafta  Güç (gücün kuralları, gücün dayanakları, gücü kullanma biçimleri).
5. Hafta  Çatışma (çatışmanın doğası, verimli ve verimsiz çatışma stratejileri, çatışma analizi).
6. Hafta  Arkadaşlık (tanımı ve işlevleri, arkadaşlığın kuralları, gelişim ve evreler, cinsiyet farkı).
7. Hafta  Aşk (aşkın doğası, aşkın tipleri, aşkta cinsiyet farklılıkları, aşkın gelişimi).
8. Hafta  İletişim ve önermeleri (iletişim tanımları, iletişimin amaçları, iletişimin önermeleri).
9. Hafta  Tahmini vize haftası.
10. Hafta  Sözsüz mesajlar (sözsüz mesajların işlevleri, evrensel kuralları, jest, yüz ifadesi, göz teması, dokunma, yer iletişimi, sessizlik, nesne kullanımı).
11. Hafta  Sözlü mesajlar (dil ve anlam, dil ve kültür, sözlü iletişimin tuzak ve ilkeleri, sözlü iletişimin engelleri).
12. Hafta  Kendini açma, kendini ayarlama (öz farkındalık, öz farkındalığı artırma, kendini açma, kendini açmayı etkileyen faktörler, kendini açmanın ödül ve teh
13. Hafta  Başkalarıyla çatışma (gönderici, mesaj alıcı, geribildirim, gürültü, kişisel etkililik)( Transaksiyonel Analiz )
14. Hafta  Birincil ilişkilerin bozulması (birincil ilişkiler, aileler, birincil ilişkilerde iletişim, ilişkilerin bozulması, bozulmayla başa çıkma).
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Hortaçsu Nuran (1997). İnsan ilişkileri. İmge kitabevi. Ankara. Dökmen Üstün (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem yayıncılık. Swenson, C. H. (1973). Introduction to interpersonal relations. Glenview, IL: Scoit, Foresman and Co.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru yanıt, uygulama alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
6
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
3
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.X
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.X
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.X
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.X
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.X
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.X
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.