GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİK-I/PR203A
Dersin Adı: İSTATİSTİK-I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yardımcı Doçent Doktor Emine Önen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  adnankan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İstatistik'in temel kavramlarını bilir
Veri düzenlemesini anlar
Betimsel istatistikleri ve dağılım ölçülerini anlar
Korelasyon kavramını ve korelasyonel ilişkiyi anlar
Korelasyonel analiz tekniklerini uygular ve bulguları yorumlar
Regresyon ve yordama kavramlarını anlar
Basit doğrusal regresyon analizini uygular ve sonuçlarını yorumlar
SPSS paket programında grafik çizer
SPSS paket programında betimsel analizleri uygular
SPSS paket programında korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizlerini uygular
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İstatistiğe giriş, İstatistikteki temel kavramlar (evren, örneklem, değişkenler ve türleri, ölçek ve düzeyleri)
2. Hafta  Veri düzenlenmesi (Frekans dağılımları, tablolar, grafikler)
3. Hafta  Betimsel istatistikler: merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, ortanca)
4. Hafta  Betimsel istatistikler: Dağılım (yayılma) ölçüleri (ranj, standart sapma ve varyans)
5. Hafta  Dağılımların çarpıklık ve basıklık ölçüleri, yüzdelikler, çeyreklikler
6. Hafta  Normal dağılım, standart puanlar
7. Hafta  Korelasyonel analiz teknikleri
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Korelasyonel analiz teknikleri
10. Hafta  Regresyon ve yordama- Basit doğrusal regresyon analizi
11. Hafta  Regresyon ve yordama- Basit doğrusal regresyon analizi
12. Hafta  SPSS Paket programının tanıtımı
13. Hafta  SPSS Uygulamaları
14. Hafta  SPSS Uygulamaları-devam
15. Hafta  SPSS Uygulamaları-devam
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Arıcı, H. (1993). İstatistik: Yöntemler ve uygulamalar (Geliştirilmiş Yeni Baskı). Ankara. Baykul, Y. (1999). İstatistik: Metodlar ve uygulamalar (Üçüncü baskı). Ankara: Anı Yayınları Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2009). Sosyal bilimler için istatistik (3.baskı). Ankara: Pegem Yayınları. Elifson, K.W., Runyon, R.P. & Haber, A. (1990). Fundamentals of social statistics (Second edition). New York: McGraw-Hill Publ. Comp Heiman, G.W. (1996). Basic Statistics for the Behavioral Sciences (second edition). Boston: Houghton Mifflin Comp Howitt, D. & Cramer, D. (1997). An Introduction to Statistics in Psychology: a Complete Guide for Students. London: Prentice Hall Ravid, R. (1994). Practical Statistics for Educators. New York: University Press of America Inc.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
3
20
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
3
11
33
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
3
9
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
3
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
140
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir, milli kültür ve değerlerini dikkate alır.
2
Türkçe’yi doğru ve etkin kullanma bilgi ve becerisine sahip olur ve Türk milletinin tarihsel sürecinde Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.
3
İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda yeterli bilgi ve beceri kazanarak bunları mesleki ve günlük yaşamlarında kullanır ve bunların bireyin gelişimine, eğitimi ve değişik ortamlardaki kişiler arasındaki ilişkilere yansımalarını kavrar.
4
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili temel kavram ve literatür bilgisi kazanır, bu bilgileri ve bilişim teknolojilerini meslek yaşamında kullanır.
5
Yaşam boyu gelişim ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olur (Yaşam boyu gelişim anlayışı, gelişim kuramları, dönemler, bireysel farklılıkların gelişimdeki önemi vb.) ve yaşam boyu öğrenme anlayışına ve tutumuna sahip olarak PDR alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler.
6
Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik ile ilgili teorik bilgileri kavrar, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde uygular.
7
Psikolojik danışma kuramlarının temel felsefesini, temel kavramlarını, insan motivasyonunu, psikolojik danışma sürecini, ilke ve tekniklerini bilir, bireysel psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
8
Farklı psikolojik danışma ortamları (eğitim, sağlık, endüstri vb.) ve farklı özelliklere sahip danışanlar üzerinde psikolojik danışma teknik ve becerilerini uygular (danışma vakası yönetimi, danışma vakası süreci ve sonuçlarını raporlaştırma).
9
Grupla psikolojik danışmayla ilgili kuram, süreç, ilke ve teknikler hakkında bilgi edinir, grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanır, uygun danışma oturumunu planlar ve uygular.
10
Meslek rehberliği ve danışmanlığı ile ilgili temel kavramları, ilke ve teknikleri, ölçme araçlarını, kuramları bilir ve bunları farklı mesleki danışma ortamları, okullarda alan ve meslek seçimine ilişkin yardım süreçlerine ve farklı özelliklere sahip danışanlara uygular.
11
Psikolojik danışma ve rehberlik mesleğinin etik ilke ve standartlarını bilir, kişisel ve meslek yaşamında uygular.
12
Psikolojik danışma alanında kullanılan test ve test dışı teknikleri bilir, bu teknikleri bireyi tanımada kullanır.X
13
Bireyi tanımada uygun psikolojik ölçme araçlarını seçme, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.X
14
Sosyal bilimler alanıyla ilgili araştırma ilke ve tekniklerini bilir, bunları alanıyla ilgili araştırma sürecinde uygular ve raporlaştırır.X
15
Birey-toplum ilişkileri ve sosyal psikoloji kuramları hakkında bilgi sahibi olur ve bu bilgiler ışığında birey-toplum arasındaki etkileşimleri analiz eder.
16
Yaşam dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur ve danışan sorunlarını kavramsallaştırmada bu bilgileri kullanır.
17
Kriz ve krize müdahale kuram, ilke ve tekniklerini bilir, mesleki ve kişisel yaşamında uygular.
18
Aile ve evlilik danışma kuramlarını bilir, uygun müdahale yöntemlerini seçer ve uygular.
19
Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı planlama, hazırlama/geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazanır.
20
Özel gereksinimli bireylere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlar ve uygular.