GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME/FİZ410M
Dersin Adı: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Hakan Yavuz Atar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hakanatar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hakanatar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar.
Ölçme araçlarında bulunması gereken niteliklere uygun ölçme araçları geliştirir.
Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını karşılaştırır.
Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını sınıf ortamında uygular.
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Ölçme ve değerlendirmede kullanılan istatistik hesaplamaları yapar.
Testlere ilişkin madde analizi yapar.
Ölçme uygulamaları sonrası öğrencilere dönüt verir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması
2. Hafta  Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları (ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi, Değerlendirme türleri
3. Hafta  Değerlendirmenin temel ilkeleri, Değişken, korelasyon, ölçmede hata
4. Hafta  Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık)
5. Hafta  Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık) Ölçme araçları üzerinde tartışma
6. Hafta  Test geliştirme süreci Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
7. Hafta  Hazırlanan başarı testlerinin sınıf ortamında paylaşılması
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri
10. Hafta  Performansa dayalı durum belirleme yöntemleri Performans görevleri Dereceli puanlama anahtarları
11. Hafta  Hazırlanan performans görevlerinin paylaşılması Portfolyolar ve e-portfolyolar
12. Hafta  Portfolyolar ve e-portfolyalar Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılması Öz, akran ve grup değerlendirme
13. Hafta  Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme
14. Hafta  Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması
15. Hafta  Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması
16. Hafta  Dersin Değerlendirmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tekin, Halil. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tan, Şeref (2008). Öğretimde Ölçme Değerlendirme KPSS El Kitabı Kutlu, Ö., Doğan, C.D. & Karakaya (2010). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme, Pegem Akademi, Ankara Ed. Karip, Emin (2008). Ölçme ve Değerlendirme Küçükahmet, Leyla, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Nobel Yayınları 2003 2. Erginer Ergin, Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Pegem, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
9
9
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
1
10
10
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
81
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.