GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TİTREŞİMLER VE DALGALAR/FİZ306A
Dersin Adı: TİTREŞİMLER VE DALGALAR
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğrt. Grv. Dr. Mustafa Güray BUDAK, Doç. Dr. Mustafa KARADAО
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mbudak, http://websitem.gazi.edu.tr/site/mkaradag
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mbudak@gazi.edu.tr, mkaradag@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler periyodik hareket ve sinüzoidal titreşim kavramlarını bilir ve basit harmonik hareketi açıklayabilir.
Öğrenciler periyodik hareketlerin üst üste binmesi olayını keşfeder.
Öğrenciler fiziksel sistemlerin serbest salınımlarını analiz edebilir.
Öğrenciler kompleks eksponansiyel denklemler kullanarak harmonik salınıcıya ait denklemleri çözebilir.
Öğrenciler zoruna salınıma ait eksponansiyel çözümleri ve rezonans olayını açıklayabilir
Öğrenciler çiftlenimli salınımların normal modlarını ve simetri yaklaşımlarını açıklayabilir.
Öğrenciler N tane kütleden oluşan bir salınıcının normal modlarını bulabilir
Öğrenciler sürekli sistemlerin normal modlarını açıklayabilir ve fourier analizlerini anlayabilir.
Öğrenciler ilerleyen dalgalara ait dalga hızı, üst üste binme ilkesi, dağınım kavramlarını açıklayabilir ve bir dalga tarafından taşınan enerjiyi hesa
Öğrenciler sınır etkileri ve girişim kavramlarını açıklayabilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  titreşimler ve dalgalar laboratuvarı
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fiziksel sistemlerin serbest salınımları. Basit sarkaç Kompleks üstel fonksiyon kullanarak harmonik osilatör denkleminin çözümü. Burulma sarkacı; Fizi
2. Hafta  Periyodik hareketler. Basit harmonik hareketin dönme vektörü ve kompleks üstel fonksiyonla tanımlanması Periyodik hareketlerin üst üste gelmesi.
3. Hafta  Aynı frekanslı iki dalganın tek boyutta üst üste gelmesi. Farklı frekanslı iki dalgaların tek boyutta üst üste gelmesi, vurular. Aynı frekanslı birçok
4. Hafta  Sönümlü harmonik hareket denklemi: Kritik üstü, kritik ve kritik altı sönüm durumlarının incelenmesi. Sönümlü harekette enerji kayıp oranı. Sönümlü ha
5. Hafta  Sönümlü ve sönümsüz osilasyonlar için zorlamalı harmonik hareketin denklemi. Elektrik devrelerinde rezonans. Geçiş olayı. Kompleks fonksiyonların sönü
6. Hafta  Çiftlenimli salınıcıların fiziksel karakteristikleri. Sarmal yaylarla çiftlenimli yapılmış kütlelerin salınımı. Normal modların üst üste gelmesi. Çift
7. Hafta  N-tane kütleden oluşan çiftlenimli salınıcılar ve normal modlarının bulunması.. Enine ve boyuna salınımlar. N’nin çok büyük olma durumu.
8. Hafta  Örnek problem çözümleri. Ara sınav.
9. Hafta  Sürekli sistemlerin tanımı. Bir boyutlu dalga denkleminin türetilmesi. Bu denklemin değişkenlerine ayırma yöntemiyle çözümü. Fourier analizi
10. Hafta  Young modülü, ve hacim modülü kavramları. Bir çubuğun boyuna titreşimlerinin incelenmesi. Hava borusunun boyuna titreşimleri ve ses dalgası. İki ve üç
11. Hafta  İlerleyen sinüzoidal dalgalar. Dalgaların sınıflandırılması. İlerleyen dalgalar ve normal modları. Bir yönde ilerleyen dalgalar. Dalga atmaları . Dalg
12. Hafta  Mekaniksel dalgaların enerjisi ve bir dalga tarafından taşınan enerji.
13. Hafta  Sınır etkileri ve girişim: Dalga pulslarının yansıması, yansıma ve geçme katsayıları. Huygens-Fresnel ilkesi. Dalgaların yansıması, kırılması ve giriş
14. Hafta  Doppler olayı, çift yarıkta girişim.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Titreşimler ve Dalgalar, A.P. French, Çev: Prof.Dr. Nazım Uçar,Aktif Yayınevi Titreşimler ve Dalgalar, Nobel Yayınevi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
4
48
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
9
3
27
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
9
3
27
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X