GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-VIII (GELİŞMİŞLİK TOPLUM VE ÇEVRE)/COĞ530G
Dersin Adı: SEÇMELİ-VIII (GELİŞMİŞLİK TOPLUM VE ÇEVRE)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 10 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Toplumsal değişmenin ve gelişimin nedenlerin sürecini ve sonuçlarını öğrenme, yorumlayabilme
Toplumsal değişimin sonuçları ve aktörleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilme
Dünya’dan toplumsal değişim örneklerini yorumlayabilme
Türkiye'de toplumsal değişimin evreleri ve emsaller arasındaki farklılıkları anlayabilme
Toplumsal değişme ile ilgili geliştirilen kuramlar doğrultusunda Türk toplumunu değerlendirebilme
Toplumsal değişmenin nüfus, cinsiyetler arası ilişkiler ve toplumsal hiyerarşiler üzerindeki etkilerini anlayabilme
Dünya’dan ve Türkiye’den Toplumsal gelişimi karşılaştırabilme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ön koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  önerilen ders bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Toplumsal değişme ve ilgili kavramlar
2. Hafta  Sosyal Değişme Kuramları II: Orta boy kuramlar
3. Hafta  Sosyal Değişme Kuramları II: Orta boy kuramlar
4. Hafta  Sosyal Değişme Kuramları III: Küçük boy kuramlar
5. Hafta  Toplumsal değişmenin belirleyicileri: Teknoloji ve modernleşme
6. Hafta  Toplumsal değişme ve ideolojik dönüşüm
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Geri kalmış toplumlar, gelişmekte olan toplumlar ve gelişmiş toplumlar kavramlaştırmaları
9. Hafta  Aile ve cinsiyetler arası ilişkiler bakımından yaşanan dönüşümler
10. Hafta  Toplumsal değişme ve iktisadi kurumlar
11. Hafta  Modernleşme ve kitle iletişimi
12. Hafta  Toplumsal değişme ve mesleki yapıdaki farklılaşma
13. Hafta  Toplumsal değişme, sekülerizasyon ve din
14. Hafta  Toplumsal değişme, toplumsal farklılaşma ve sosyal hareketlilik
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Nilgün ÇELEBİ, Sosyoloji Notları, Anı Yayıncılık Zygmunt BAUMAN; Küreselleşme ve Toplumsal Sonuçları, Çeviren: Abdullah Yılmaz; Yayına Hazırlayan: Aylin Onacak, Ayrıntı Yayınları, 1. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği (Emre Kongar) 2. 21. YY.da Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (Emre Kongar) 3. 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler (Feridun Merter) 4. Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme/ Seçme Yazılar/ Değişen Toplum Yapısı/ Kentleşme Yazıları.... (Mübeccel Kıray) 5. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar (Birsen Gökçe) Zencirkıran, Memet (2011), Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Bursa: Dora Yayınları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
1
6
6
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
89
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X