GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ/COĞ 107A
Dersin Adı: JEOMORFOLOJİYE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Emine GÜNOK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
•Jeomorfoloji’nin konusunu, tarihçesini ve diğer bilimlerle ilişkisini bilme.
•Yerşekilleri ile yapı, etken ve süreç, zaman-süre ilişkisini kurabilme.
•Yerşekillerinin insan ve çevreye etkilerini anlama.
•Epirojenez, Orojenez, Volkanizma ve Seizma ile yer şekilleri arasında bağlantı kurabilme.
•Dış etken ve süreçleri tanıma. Dış etkenlerle; aşındırma, taşıma, biriktirme ve diyajenez aşamalarının; yerşekillerinin oluşumu, gelişimi ve değişimi
•Mineralleri tanıma ve özelliklerini bilme.
•Minerallerin ve kayaçların özelliklerini karşılaştırabilme.
•Kayaçları tanımada izlenen aşamaları kayaç üzerinde uygulayabilme.
•Kayaçları özelliklerine göre birbirinden ayırt edebilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Jeomorfoloji’nin konusu, tarihi gelişimi ve diğer bilimlerle olan ilişkisi
2. Hafta  Yer şekli= Yapı + Etken ve Süreç + Süre-Zaman ilişkisi
3. Hafta  İç Etkenler (Epirojenez, Orojenez, Volkanizma ve Seizma)
4. Hafta  İç Etkenler (Epirojenez, Orojenez, Volkanizma ve Seizma)
5. Hafta  İç Etkenler (Epirojenez, Orojenez, Volkanizma ve Seizma)
6. Hafta  Dış Etkenler ve Süreçler – Aşındırma (Erozyon)
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Taşınma, Biriktirme,
9. Hafta  Diyajenez, Metamorfizma
10. Hafta  Diyajenez, Metamorfizma
11. Hafta  Kayaçlar (Tortul, Mağmatik ve Metamorfik) ve Özellikleri
12. Hafta  Kayaçlar (Tortul, Mağmatik ve Metamorfik) ve Özellikleri
13. Hafta  Kayaçları Tanıma(Uygulama)
14. Hafta  Kayaçları Tanıma(Uygulama)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Akkuş, A. (1996) Jeomorfoloji Giriş, Öz Eğitim Yayınları, Konya. • CHRISTOPHERSON, R.W. (2003) Geosystems, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, USA. • Erinç, S. (2003) Jeomorfoloji-I, Der Yayınları, İstanbul. • Hesser, D.T. ve Leach S.S. (1987) Earth Science. Merrill Publishing Company. Ohio. • Hoşgören, M. Y. (1987) Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri-I, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayınları, İstanbul. • Strahler, A.N.- Strahler, A.H.(1992) Modern Physical Geography, fourth edition, John Wilay & Sons Inc., New York. • Şahin, C. (1987) Erozyon-Toprak Erozyonu-Yarıntı (Gully) Erozyonu, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Ankara. • Tarbuck, E.J. ve Lutgens F.K. (1997) Earth Science (Eight Edition). Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
111
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.X
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X