GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BÖLGELER VE ÜLKELER/COĞ306A
Dersin Adı: BÖLGELER VE ÜLKELER
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Emine GÜNOK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekan kavramını ve mekanın evrensel ve coğrafi boyutunu öğrenme
Bölge, Alt Bölge, Bölüm kavramları ile Bölgesel Coğrafya ve Bölge Bilimi hakkında bilgi edinme
Niteliklerine göre sınıflandırılan bölgelerden doğal bölgeler hakkında bilgi edinme
Jeomorfojenetik, klimatik, hidrografik, zoocoğrafik ve pedojenik, bölgelerin özellikleri, sınırları hakkında bilgi edinme
Doğal afet bölgeleri ve bölge planlama bakımından doğal bölgelerin özelliklerini ve yayılış alanlarını öğrenme
Kıta ve ülke boyutundaki coğrafi bölgeler ve Türkiye için yapılan coğrafi bölge tespiti çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma
Bölge planlama açısından Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin niteliklerinin önemini kavrama
Fonksiyon bölgeler hakkında bilgi edinme. Nüfusun sosyoekonomik nitelikleri ve ekonomik faaliyetlerle ilgili bölgeler ile yerleşim, idari, hizmet bölg
İstatistik veri toplamaya dayalı bölgeler (NUTS), plan bölgeler ve bölge planlama bakımından fonksiyon bölgeleri kavrama
Oluşum özelliklerine göre homojen, heterojen, polarize bölgeleri kavrama. Bölge Planlamada bölge seçiminin ve coğrafyadan yararlanmanın önemini kavram
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  1. MEKÂN KAVRAMI 1.1.Mekânın Evrensel Boyutu 1.2.Mekânın Coğrafi Boyutu
2. Hafta  2. BÖLGE KAVRAMI 2.1. Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı 2.2. Bölgesel Coğrafya ve Bölge Bilimi
3. Hafta  3. BÖLGENİN TANIMI VE SİSTEMATİĞİ 3.1. Bölge 3.2. Alt bölge 3.3. Bölüm 3.4. Yöre 3.5. Kesim 3.6. Alan
4. Hafta  4. NİTELİKLERİNE GÖRE BÖLGELERİN TASNİFİ 4.1. Doğal Bölgeler 4.1.1. Jeomorfojenetik Bölgeler 4.1.2. Klimatik Bölgeler
5. Hafta  4.1.3. Hidrografik Bölgeler 4.1.4. Floristik Bölgeler
6. Hafta  4.1.5. Zoocoğrafik Bölgeler 4.1.6. Pedojenetik Bölgeler
7. Hafta  4.1.7. Doğal Afet Bölgeleri 4.1.8. Bölge Planlama Bakımından Doğal Bölgeler
8. Hafta  4.2. Coğrafi Bölgeler 4.2.1. Kıta ve Ülke Boyutunda Coğrafi Bölgeler 4.2.2. Türkiye İçin Yapılan Coğrafi Bölge Tespiti Çalışmaları
9. Hafta  4.2.3. Türkiye’nin Coğrafi Bölge Sınırları ve Düzeltme Önerileri 4.2.3. Bölge Planlama Bakımından Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
10. Hafta  4.3. Fonksiyon Bölgeler 4.3.1. Nüfusun Sosyoekonomik Nitelikleriyle İlgili Bölgeler 4.3.2. Yerleşim Bölgeleri
11. Hafta  4.3.3. İdari Bölgeler 4.3.4. Ekonomik Faaliyetlerle İlgili Bölgeler 4.3.5. Hizmet Bölgeleri
12. Hafta  4.3.6. İstatistik Veri Toplamaya Dayalı Bölgeler (NUTS) 4.3.7. Plan Bölgeler 4.3.8. Bölge Planlama Bakımından Fonksiyon Bölgeler
13. Hafta   5. OLUŞUM ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELERİN TASNİFİ 5.1. Homojen bölgeler 5.2. Heterojen bölgeler 5.3. Polarize bölgeler
14. Hafta  6. BÖLGE PLANLAMADA BÖLGE SEÇİMİ VE COĞRAFYADAN YARARLANMA
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR(2010) BÖLGE KAVRAMI VE SİSTEMATİĞİ, ANKARA
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
4
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
4
24
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
4
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
4
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
115
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.X
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X