GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I/TAR-101
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Elemanları
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk İnkılabını hazırlayan sebepler hakkında bilgi verilmesi
Dünya Savaşı’nda Türk Devleti’nin durumunu ortaya koyulması
Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları hakkında bilgi verilmesi
Milli Mücadele dönemi olayları hakkında bilgi verilmesi
Ülke içerisinde kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler hakkında bilgi verilmesi
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Açılışı ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin, konusu, önemi, amaçları İnkılâp ve İnkılâp ile ilgili kavramlar Türk İnkılâbının özellikleri
2. Hafta  Osmanlı Devleti’nin yıkılışının sebepleri Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumu Büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri ve uyguladıkl
3. Hafta  XIX. yy da Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları
4. Hafta  I. Dünya savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin genel durumu Trablusgarp ve Balkan Savaşları
5. Hafta  I. Dünya Savaşının sebepleri Dünya Savaşının başlaması Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ve savaştığı cepheler
6. Hafta  Osmanlı Devletini parçalamaya yönelik gizli antlaşmalar Savaşı sona erdiren antlaşmalar Mondros mütarekesi Mütarekenin uygulanışı ve ilk işgaller
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Mütareke sonrası memleketin durumu Yararlı ve Zararlı cemiyetler ve faaliyetleri Mütareke sonrası Osmanlı hükümetleri ve faaliyetleri
9. Hafta  Millî Mücadeleye hazırlık İzmir’in işgali ve işgale karşı tepkiler M. Kemal’in İstanbul ve Anadolu’daki faaliyetleri Havza Genelgesi, Amasya Tamim
10. Hafta  Amasya görüşmeleri ve protokolü
11. Hafta  Komutanların Sivas toplantısı ve aldıkları kararlar Temsil Heyetinin Ankara’ya gelişi
12. Hafta  Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması ve Misak-ı Millî’nin kabulü İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın kapatılması TBMM’nin açılması ve çalış
13. Hafta  I. TBMM’nin özellikleri TBMM’nin açılışından sonraki siyasî ve askerî gelişmeler
14. Hafta  Kurtuluş Savaşı ve Cepheler Lozan Barış Antlaşması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Akyüz, Y.; Türk Kurtuluş Savaşı Ve Fransız Kamuoyu, Ankara 1988. • Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, C. I-II-III, Tite Yay., Ankara 1981. • Atatürk, M. K., Nutuk (1919-1927) Bugünkü Dille, (yay. haz.) Z. Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1999. • Armaoğlu, F.; Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1964. • Aybars, E.; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 1990. • Baykal, B. S.;Heyet-İ Temsiliye Kararları, Ankara 1989. • Baykara, T. ; Türk Devrim Tarihi, Ankara 1980. • Bayur, Y. H.; Türk İnkılabı Tarihi, C.III, Ankara 1983. • Cebesoy, A. F.; Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953. • Eroğlu, H.; Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 1982. • Gökbilgin, T.; Milli Mücadele Başlarken, C.I, Ankara 1959. • Gül, M.; Türk İnkılap Tarihi, Ankara 1995. • Gürün, K.; Ermeni Dosyası, Ankara 1983. • Karal, E. Z.; Atatürk’ten Düşünceler, İstanbul 1986. • Kazım Karabekir; Enver Paşa Ve İttihat Terakki Erkânı, İstanbul 1967. • Kazım Karabekir; İstikbal Harbimiz, C. I, İstanbul 1995.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
50
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.X
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X