GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Mikro Öğrenme/EBS116
Dersin Adı: Mikro Öğrenme
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sınıf ortamlarında hangi öğretim becerilerine sahip olabileceğini fark eder
Öğretimi planlama ve uygulamada pratik bilgi ve beceriler kazanır
Öğretimde uygun materyalleri hazırlar ve kullanır
Eğitimde teknolojik araçları(video, teyp vs.) kullanır
Sözel becerilerini geliştirir
Öğretimde yeni strateji, yöntem ve teknikleri sınıf içi etkinliklerde uygular
Kendi öğretmen yeterliklerini VCD ve DVD teknolojilerinden yararlanarak değerlendirir
Mikro öğretim yöntemi ve uygulaması konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılmış araştırmaları analiz eder
Hizmet öncesinde eğitim-öğretim uygulamaları için deneyim kazanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Etkili öğretim ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2. Hafta  Öğretmenlerin mesleki yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği rol ve davranışları
3. Hafta  Ders planı hazırlama
4. Hafta  Mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları
5. Hafta  Türkiye’de ve yurt dışında mikro öğretim yöntem ve uygulamaları konusunda yapılan araştırmaların incelenmesi
6. Hafta  Konu/üniteye uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama
7. Hafta  Sınıfta örnek bir ders anlatımı yapılması ve bu sunuların videoya kaydedilmesi ve dersin sonunda kayıtlardan yararlanarak değerlendirme yapılma
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
10. Hafta  Bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
11. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
12. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
13. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
14. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
15. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
2
4
8
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
90
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
Alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Öğr. Gör. Dr. Gülçin SARAÇOĞLU Dr. Öğretim Üyesi Nevriye YAZÇAYIR )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/geroglu https://websitem.gazi.edu.tr/site/yazcayir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (geroglu@gazi.edu.tr yazcayir@gazi.edu.tr)