GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Eğitimde Proje Hazırlama/EBS110
Dersin Adı: Eğitimde Proje Hazırlama
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenme- öğretme etkinlikleri sonucunda bu derste her öğrenci; Proje kavramının tanımını yapar.
Proje türlerini açıklar.
Öğretim programları ve proje tabanlı öğrenmeyi açıklar.
Okullarda proje programlarını karşılaştırır.
Proje için konu seçimi yapar.
Literatür taraması yapar.
Projede mantıksal çerçevesini açıklar.
Projeyi planlar.
Projede bilimsel yöntem süreçlerini kullanır.
Proje raporu hazırlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin Tanıtımı
2. Hafta  Proje kavramı ve proje türleri
3. Hafta  Öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme
4. Hafta   Okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri)
5. Hafta  Proje için konu seçimi ve literatür taraması
6. Hafta  Projede mantıksal çerçeve
7. Hafta  Projenin planlanması, yönetimi
8. Hafta  Vize
9. Hafta   Ms-Project’te faaliyetlerin girilmesi ve düzenlenmesi.
10. Hafta  Projede bilimsel yöntemin uygulanması
11. Hafta  Proje raporu hazırlama ve geliştirme
12. Hafta  Proje raporunu sonuçlandırma
13. Hafta  Proje değerlendirme
14. Hafta   iyi örneklerin incelenmesi
15. Hafta   Proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
25
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
4
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
2
2
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
Alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Mehtap ÇAKAN Prof. Dr. Şeref TAN Prof. Dr. Bayram ÇETİN Doç. Dr. Hakan Yavuz ATAR Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Doç. Dr. Nilüfer KAHRAMAN Doç. Dr. Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Vahit BADEMCİ Dr. Öğr. Üyesi Emine Önen)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://gef-egitimbilimleri-olcmedegerlendirme.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-kadro-168964?siteUri=gef-egitimbilimleri-olcmedegerlendirme)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cakanmehtap@hotmail.com sereftan4@yahoo.com bcetin27@gmail.com hya1494@gmail.com ikarakaya2002@gmail.com nkahraman6@gmail.com dilarabakan@gmail.com vahitbademci@yahoo.com emine_onen@yahoo.com )