GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ/OÖE203A
Dersin Adı: OKUL ÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç.Dr.Saide ÖZBEY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http:// www.websitem.gazi.edu.tr/sozbey
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  saideozbey@gmail.com sozbey@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Okul öncesi dönemde bilimsel düþünceyi geliþtirmenin önemini kavrar.
Bilimsel süreç becerilerinin önemini açýklar.
Çocuklarda bilimsel süreç becerilerini geliþtirme yollarýný açýklar.
Okul öncesinde fen eðitiminin önemini açýklar.
Okul öncesinde fen konularýný kullanarak etkinlik hazýrlama becerisini kazanýr.
Farklý yöntem ve teknikleri kullanarak fen etkinliði planlar ve uygular.
Fen etkinliklerini planlarken bilimsel süreç becerilerini kullanýr.
Fen etkinliklerini uygular.
Fen etkinliklerini deðerlendirme becerisini kazanýr.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eðitim þeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoþulu yada eþ koþulu bulunmamaktadýr.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle iliþkili önerilen baþka dersler bulunmamaktadýr.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  OKUL ÖNCESÝ DÖNEMDE BEYÝN GELÝÞÝMÝ VE BÝLÝMSEL DÜÞÜNCENÝN GELÝÞÝMÝ 1. Beyinle Ýlgili Çalýþmalar 2. Çocuklarda Beyin Geliþimi
2. Hafta  OKUL ÖNCESÝNDE FEN EÐÝTÝMÝ 1. Fen Eðitiminin Tanýmý 2.Okul Öncesinde Fen Eðitiminin Önemi 3.Okul Öncesinde Fen Eðitiminin Amaçlarý
3. Hafta  FEN EÐÝTÝMÝ ÝÇERÝK 1. Fiziksel Bilim 2. Canlýlarýn Yaþamlarýna Ýliþkin Bilim 3. Dünya ve Uzaya iliþkin Bilim OKUL ÖNCESÝNDE FEN V
4. Hafta  Okul Öncesinde Fen Etkinliklerini Planlama- Uygulama Ve Deðerlendirme Okul Öncesinde Fen Eðitiminde Öðretmenin Rolü Okul Öncesi Fen Eðiti
5. Hafta  OKUL ÖNCESÝ FEN EÐÝTÝMÝNDE ÖÐRETMENÝN KULLANABÝLECEÐÝ YÖNTEM VE TEKNÝKLER 1. Kavram Haritalarý 2. Analojiler 3. Ýþbirliði ile Pro
6. Hafta  OKUL ÖNCESÝ FEN EÐÝTÝMÝNDE ÖÐRETMENÝN KULLANABÝLECEÐÝ YÖNTEM VE TEKNÝKLER 7. Çok Metotlu Yöntem a. Türkçe Dil Etkinlikleri
7. Hafta  Vize sýnavý
8. Hafta  Planlamalarýn Deðerlendirilmesi
9. Hafta  Planlanan fen etkinliklerinin okul öncesi eðitim kurumlarýnda uygulanmasý
10. Hafta  Planlanan fen etkinliklerinin okul öncesi eðitim kurumlarýnda uygulanmasý
11. Hafta  Planlanan fen etkinliklerinin okul öncesi eðitim kurumlarýnda uygulanmasý
12. Hafta  Uygulanan fen etkinliklerinin sýnýf içinde sunularak deðerlendirilmesi
13. Hafta  Uygulanan fen etkinliklerinin sýnýf içinde sunularak deðerlendirilmesi
14. Hafta  Uygulanan fen etkinliklerinin sýnýf içinde sunularak deðerlendirilmesi
15. Hafta  Final sýnavý
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Okul Öncesinde Fen Eðitimi Fatma Alisinanoðlu-Saide Özbey-Gül Kahveci Maya Yayýnevi Etkinliklerle Bilim Eðitimi Adalet Kandýr vd. Efil Yayýnevi Okul Öncesinde Fen Eðitimi Adalet Kandýr-Münevver Can Yaþar Morpa Okul Öncesinde Fen Eðitimi Yaþare AKTAÞ ARNAS Kök Yayýnevi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatým, Soru-Yanýt, Gösterme, Uygulama - Alýþtýrma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Var
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
3
42
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
2
8
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
104
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.X
2
Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.X
3
Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamları düzenler.X
4
Materyal seçer, kullanır ve hazırlar.X
5
- Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.X
6
Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim faaliyetlerini yürütür.X
7
Ailelerle iletişim kurar ve aile katılımı sağlar.X
8
Aile, okul ve toplumla işbirliği içerisinde çalışır.X
9
Eğitim programını değerlendirir.X
10
Çocukları farklı yollarla izler ve değerlendirir.X
11
Etkili iletişim becerileri geliştirir.X
12
Bilgiye hızlı ve doğru ulaşmayı sağlayan teknolojik gelişmeleri takip eder ve tanır.X
13
Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretme becerisini geliştirir.X
14
Estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirir.X
15
Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur.X
16
Araştırma planlar, yorumlar ve sonuçlarını aktarır.X
17
- Erken çocukluk alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
18
Türkçeyi etkili, doğru ve etkili kullanır.X
19
Öğretmenlikte kendini yeniler ve geliştirir.X
20
Mesleki etkinlik ve organizasyonlara katılır.X