GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SULARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ/BTM-422
Dersin Adı: SULARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Sumru Çıtak, Prof.Dr. Nihal Yücel, Prof.Dr. Güven Uraz, Doç.Dr. Neslihan Gundoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem@gazi.edu.tr/site/ scitak; websitem@gazi.edu.tr/site/nyucel; websitem@gazi.edu.tr/site/gundogan; websitem@gazi.edu.tr/site/guraz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  scitak @gazi.edu.tr, gundogan@ gazi.edu.tr, nyucel@ gazi.edu.tr, uraz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mikrobiyolojinin uygulama alanlarındaki teknikleri bilir ve cihazları kullanabilir
Edindiği bilgi ve becerileri teknoloji ve sağlık problemlerini çözmek için kullanabilir
Konuyla ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır, multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alabilir
Mikrobiyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygulayabilir, bu konularda yeterli bilince sahiptir
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, araştıran ve üretken, etik değerlere duyarlı bir birey haline gelir
Mikroorganizmaların genel özellikleri, metabolizması, çeşitliliği, birbiri ve çevreyle olan ilişkisini kavrayabilir ve yorumlayabilir
Mikrobiyoloji alanında laboratuvar çalışmaları planlama, laboratuvar tekniklerini ve analiz yöntemlerini halk sağlığı alanına aktarma becerisine sahi
Halk sağlığı konusu ile ilgili toplumsal sorunlara çözüm üretebilir, takım çalışması yapabilir, elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Suların Tanımı; içme suyu, doğal kaynak suyu, atık su, havuz suyu, kaplıca suyu, kuyu suları
2. Hafta  Su kirliliği ve nedenleri
3. Hafta  Suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri
4. Hafta  Sularda bulunan mikroorganizmalar ve önemleri
5. Hafta  Sulardaki mikrobiyolojik ve kimyasal kirliliğin insan sağlığı üzerine etkisi ve su ile bulaşan hastalıklar / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
6. Hafta  Sularda bulunan mikroorganizma populasyonlarında genetik madde alışverişi ve antibiyotik dirençi
7. Hafta  Suyun mikrobiyolojik analizi: Su numunelerin alınması ve mikrobiyolojik analiz öncesi dikkat edilecek hususlar
8. Hafta  Ara sınav ara sınav
9. Hafta  Suyun mikrobiyolojik analizi: Çoklu tüp yöntemi
10. Hafta  Membran filtrasyon yöntemi ile su analizi
11. Hafta  Hazır hızlı kitlerle su analizi
12. Hafta  Sularda toplam bakteri sayımı ve kullanılan besiyerleri / Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)
13. Hafta  Sularda koliform grubu bakteriler ve E. coli aranması ile kullanılan besiyerlerinin hazırlanması
14. Hafta  Sularda Fekal Enterococcus, Clostridium, Salmonella‘ların aranması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sağlık Bakanlığı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”, T. C. Sağlık Bakanlığı, Yayımlandığı Resmi Gazete: 17 Şubat 2005, Sayı: 25730 (2005). TS 266, “Sular-İnsani Tüketim Amaçlı Sular”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 29.04.2005. SKKY, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, T. C. Sağlık Bakanlığı, Yayımlandığı Resmi Gazete: 31 Aralık Cuma 2004, Sayı: 25687 (2004). Yumuturuğ, S., Sungur, T., “Su Hijyeni”, Hijyen Koruyucu Hekimlik, Ankara Ünv. Tıp Fak., Ankara, 393: 89-150 (1980). Karpuzcu, M., “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, Gebze Yüksek Teknolojisi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kubbealtı Neşriyatı Yayınları, 9-92 (1996). Irmak, H., “Sularla İlişkili Hastalıklar”, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı, Sinem Matbaacılık, Ankara (2006).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
2
6
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
3
5
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar ve yorumlar.X
5
Biyoçeşitliliği korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini kavrayıp sentez yapar.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemleri ortaya koyar, çözmeye yönelik hipotez kurar, sonuçları analiz eder, yorumlar ve modeller geliştirir.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip eder ve yorumlar.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilir.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.X
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olurX