GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOLEKÜLER VE GENETİK ANALİZ PROGRAMLARI/MHG-404
Dersin Adı: MOLEKÜLER VE GENETİK ANALİZ PROGRAMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Moleküler Biyoloji ve Genetik verilerini teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarır ve uygun programları kullanarak analiz eder.
Moleküler biyoloji ve genetik konularında elde edilen verileri sözlü ve yazılı tekniklerle aktarır.
Moleküler biyoloji ve genetik alanında kullanılan yöntemleri sağlık, gıda, biyoçeşitlilik, çevre ve tarım alanlarına aktarma becerisini kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  SPSS programının tanıtımı. Araştırmanın tasarımı ve örneklem seçimi
2. Hafta  SPSS programı ile korelasyon analizi ve sonuçların yorumlanması.
3. Hafta  SPSS programı ile regresyon analizi ve sonuçların yorumlanması.
4. Hafta  SPSS programı ile tek yönlü annova analizi ve sonuçların yorumlanması.
5. Hafta  SPSS programı ile student’s t-testi analizi ve sonuçların yorumlanması.
6. Hafta  Verilerin grafik haline dönüştürülmesi.
7. Hafta  İstatistiki verilerin örnek çalışmalar üzerinden yorumlanması/ Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz).
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  SPSS programı ile benzerlik analizi ve sonuçların yorumlanması
10. Hafta  Filogenetik Analizler
11. Hafta  SPSS programı ile allel frekanslarının hesaplanması ve sonuçlarının yorumlanması.
12. Hafta  SPSS programı ile genotip frekanslarının hesaplanması ve sonuçlarının yorumlanması.
13. Hafta  SPSS programı ile kalıtsal hastalığa yakalanma riski (Oddratio) oranlarının hesaplanması ve sonuçlarının yorumlanması
14. Hafta  Değerlendirme testinin uygulanması (Quiz)/Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
20
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
68
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.X
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Leyla Açık , Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu , Prof. Dr. Hakkı Taştan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/deniz , http://websitem.gazi.edu.tr/site/leylaacik , http://websitem.gazi.edu.tr/site/hakkitastan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (deniz@gazi.edu.tr , leylaacik@gazi.edu.tr , hakkitastan@gazi.edu.tr)