GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TIBBİ ARTHROPODLAR/BCK-418
Dersin Adı: TIBBİ ARTHROPODLAR
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İnsan sağlığı açısından önemli parazit arthropod taksonlarını, vektörlükleri, bulaşma yolları ve insanda yerleşim yerleri ile oluşturdukları zararlar.
Tıbbi Arthropodlarla ilgili edindiği bilgiyi sağlık alanı ile ilişkilendirirve konuyla ilgili teknikleri laboratuvar çalışmalarına uygular.
Tedavi amaçlı kullanılan türler ve tedavi şekillerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Parazit arthropodlarla ilgili yasal mevzuatların ilişkilendirilmesi. Parazit ve parazitlikle ilgili genel tanımlar.
2. Hafta  Parazit-Konak ilişkisi, parazitozların kaynakları.
3. Hafta  Parazit Arthropoda gruplarının tanınması. İnsan sağlığı açısından önemli türler
4. Hafta  Parazit Arthropodların vektörlüğü ve bunlarla savaş.
5. Hafta  Akarlar ve parazitlikleri. Hastalık etmenleri ile bunların sebep olduğu hastalıklar. Makale tarama ve öğrenci sunumları.
6. Hafta  Böcekler ve parazitlikleri. Hastalık etmenleri ile bunların sebep olduğu hastalıklar. Makale tarama ve öğrenci sunumları.
7. Hafta  Sivrisinekler ve parazitlikleri. Hastalık etmenleri ile bunların sebep olduğu hastalıklar.Makale tarama öğrenci sunumları.
8. Hafta  Article review, student presentations, Ara sınav.
9. Hafta  Diğer sinekler ve parazitlikleri. Makale tarama ve öğrenci sunumları
10. Hafta  Pireler ve parazitlikleri. Makale tarama ve öğrenci sunumları
11. Hafta  Bitler ve parazitlikleri. Makale tarama ve öğrenci sunumları
12. Hafta  Tahta kuruları ve parazitlikleri. Makale tarama ve öğrenci sunumları
13. Hafta  İnsanların tıbbı Arthrodlardan faydalanma yolları. Öğrencilerin dersle ilgili bilgi alışverişleri ve genel değerlendirme
14. Hafta  Örnek incelemesi. Genel değerlendirilme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
8
32
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
81
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.24
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Canlılardaki yapı ve fonksiyon ilişkilerini anlar.X
2
Türler ve popülasyonlar arasındaki genetik bilgi aktarımını kavrar.X
3
Ekosistemin yapı ve işlevleri ile madde ve enerji ilişkisini kavrar.X
4
Canlı çeşitliliğini, kökenini ve evrimsel gelişimini kavrar.X
5
Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürebilir kullanımı için gerekli çalışmaları yürütür.X
6
Biyoloji biliminin tarihsel gelişimini öğrenir.X
7
Biyoloji konusunda edindiği bilgi ve becerileri eğitim, teknoloji, endüstri, tarım, orman, sağlık ve çevre problemlerini çözmek için kullanır.X
8
Biyolojik düşünceyi bireysel, sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel konulara uygular.X
9
Evrensel, sosyal adalet ve çevre değerlerine sahip olur.X
10
Biyolojik çalışmalar ile ilgili diğer bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varır.X
11
Alan içi ve dışındaki multidisipliner çalışmalarda görev ve sorumluluk alır.X
12
Biyoloji ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar ve sonuçları analiz eder.X
13
Biyoloji ile ilgili güncel bilgileri takip ederek kendini sürekli geliştirir.X
14
Biyoloji ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarır.X
15
Biyoloji konularında etkin iletişim sağlar.X
16
Edindiği bilgi ve kazanımlarla evrensel konulara duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran ve üretken bireyler olur.X
17
Biyolojinin uygulama alanlarında kullanılan laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanır.
18
Biyolojik verileri gelişen teknolojiye dayalı olarak bilgisayar ortamında analiz etme yeteneği kazanır.
19
İş güvenliği ve sağlığı konularında yeterli bilince sahip olur.X
20
Etik değerlere sahip, paydaşlar arasında güven ilişkisini sağlayan bireyler olur.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr.Selma Seven Çalışkan , Prof.Dr.Abdullah Hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/selma , http://websitem.gazi.edu.tr/site/hasbenli)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (selma@gazi.edu.tr , hasbenli@gazi.edu.tr)