GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ/KİM 2107
Dersin Adı: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Organik kimyanın temelini oluşturan kavramları anlayabilmek ve bunları doğru olarak kullanabilmek;
Herhangi bir organik bileşiğin fonksiyonel grubunu ve sınıfını belirleyerek bu bileşiği sistematik olarak adlandırabilmek;
Moleküllerin üç boyutlu gösterimlerini yazabilmek, ortaya çıkabilen stereoizomerlerin konfigürasyonlarını ve bunların arasındaki stereoizomerik ilişki

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitimle yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Organik Kimyaya Giriş- Temel kavramlar (Atomlar ve elektron dizilişleri, bağ oluşumları, Lewis yapıları)
2. Hafta  Organik Kimyaya Giriş- Temel kavramlar (Rezonans, VSEPR, atomik orbitallerde melezleşme)
3. Hafta  Organik Kimyaya Giriş-Temel kavramlar (Bağ ve molekül polarlığı,moleküller arası etkileşmeler,kaynama,erime, çözünme,molekül,yapı formülleri,izomeri)
4. Hafta  Organik Kimyaya Giriş- Temel kavramlar (Asitlik ve bazlık, organik tepkimeler, enerji diyagramları, bazı genel tanımlar
5. Hafta  Fonksiyonel gruplar ve adlandırma (Alkanlar ve genel adlandırma kuralları, sikloalkanlar, alkil halojenürler)
6. Hafta  Fonksiyonel gruplar ve adlandırma (Alkenler, alkinler, aromatik bileşikler, alkoller, tiyoller
7. Hafta  Fonksiyonel gruplar ve adlandırma (Eterler, sülfürler, karbonil bileşikleri)
8. Hafta  Örnek soru çözümleri / Ara Sınav
9. Hafta  Fonksiyonel gruplar ve adlandırma (Karboksilik asitler ve karboksilik asit türevleri, aminler)
10. Hafta  Stereokimya (İzomeri, konfigürasyon ve konformasyon, üç boyutlu gösterimler, öncelik belirleme kuralları)
11. Hafta  Stereokimya (Alkenlerde stereoizomeri, kirallik, moleküler kirallik ve enantiyomerler, R,S adlandırması)
12. Hafta  Stereokimya (Fischer izdüşüm formülleri, diastereomerler, kiral bileşiklerin özellikleri, optikçe etkinlik)
13. Hafta  Stereokimya (Dönme engelli bileşiklerde stereoizomeri, halkalı bileşiklerde stereoizomeri)
14. Hafta  Stereokimya (Optikçe saflık ve enantiyomerik fazlalık, uygulamalar)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
8
2
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Kimyanın teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilmeX
2
Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini kimyada kullanabilme.X
3
Kimya ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problem çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak problem çözme.X
4
Kimya literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme.X
5
Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme.X
6
Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.X
7
Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara kimya yönünden çözüm arayabilme.X
8
Kimyasal teknolojiyi, eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme.X
9
Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.X
10
Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullabilmekX
11
Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.X
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmekX
13
Kimya alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilmek.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Yılmaz Yıldırır , Prof. Dr. Aliye Altundaş , Prof. Dr. Ali Dişli , Prof. Dr. Nebahat Değirmenbaşı Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu Doç. Dr. Serkan Yavuz Doç.Dr. Ebru Aktan)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yildirir@gazi.edu.tr , aaltundas@gazi.edu.tr , adisli@gazi.edu.tr , )