GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİŞHEKİMLİĞİNDE HASTA İLETİŞİMİ VE BEDEN DİLİ/DHF2482
Dersin Adı: DİŞHEKİMLİĞİNDE HASTA İLETİŞİMİ VE BEDEN DİLİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İletişimin öğrenilmesi Beden dilinin öneminin kavranması Beden dilinin diş hekimliğindeki yeri ve öneminin kavranması
Beden dili öğelerinin öğrenilmesi İletişimi ve beden dilini etkileyen faktörlerin öğrenilmesi
Bilinçli ve bilinçsiz algının fark edilmesi Duyu organları ile beden dilinin ilişkisinin fark edilmesi
Baş ve yüz kaslarının öğrenilmesi Algı ve empatinin öğrenilmesi
Yaşam içinde beden dilinin öneminin ve kullanılmasının öğrenilmesi Farklı kültürler ve toplumlarda beden dilinin farklılaşmasının irdelenmesi
Beden dilini tamamlayan unsurların öğrenilmesi Yüz ifadelerinin irdelenmesi Beden dilinin öğelerinin detaylı anlamlandırılması
Beden dilinin amigdala ve kortekslerle ilişkisi Diş hekimliğinde beden dilinin rolü ve öneminin öğrenilmesi
Kendine güvenen ve güven veren kişinin özelliklerinin öğrenilmesi Hasta ve Doktor-Diş hekimi ilişkisinin önemi ve irdelenmesi
Diş hekimliğinde postur ve hayatımıza etkisi Somatizasyon bozuklukları ve hastalıkların fark edilmesi Ağrı ve hasta ve hekim için fark edilmesinin
Toplumda önemli bir yer edinebilmenin rolü ve önemi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Sunum, Anlatım ve İnteraktif değerlendirme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İletişim nedir? Sınıflandırma, Beden dili nedir?
2. Hafta  Beden dilinin önemi ve eğitim gerektirme nedenleri Beden dili nelere göre farklılaşabilir, etkileyen faktörler Beden Dili neden kullanılır
3. Hafta  Beden dilinin Diş hekimliğindeki yeri ve önemi
4. Hafta  İletişim metodları İletişimi etkileyen faktörler Beden Dili öğeleri Yüz ifadelerinin irdelenmesi
5. Hafta  İletişimin öğeleri İletişimde göstergeler
6. Hafta  Farklı beden duruşlarının irdelenmesi İletişim ve beden diline ait kavramlar Duyu organları Bilinçli ve bilinçsiz algı
7. Hafta  Algı ve empati Beden dili öğelerinin detaylandırılması Yaşam içinde beden diline yansıyan özellikler Farklı bireysel ve toplumsal özellikler
8. Hafta  Beden dilini tamamlayan unsurlar Mimikler Jestler Mimikler ve jestleri farklılaştıran unsurlar
9. Hafta  Proksemik (Beden dilinde ) Mesafenin irdelenmesi Toplum içinde rol tutumu Postur
10. Hafta  Yüz ifadeleri Anatomik olarak aktif kaslar Amigdalanın rolü Gülümsemenin değerlendirilmesi, Diş Hekimliğindeki yeri ve önemi Semiyotik Göstergele
11. Hafta  Kendine güvenen ve güven veren kişinin özellikleri Kendine güvenen ve güven veren Diş Hekiminin özellikleri Diş Hekimliğinde postur
12. Hafta  Beden dilinde Kinesik, Haptik Farklı ifadelerin irdelenmesi Bakışın değerlendirilmesi Beden dilinde ve NLP açısından göz ifadeleri
13. Hafta  Bacaklar ve kollar ve ellerin incelenmesi Baş hareketleri Tokalaşmak Toplum içinde önemli roller Jestlerin detaylandırılması Duruş ve yaklaşım
14. Hafta  Somatizasyon bozuklukları ve Hastalıkların irdelenmesi Ağrı ve algısı ve Diş hekimliğindeki rolü Hasta-Diş Hekimi ilişkisi Hasta ve Doktor ilişkisi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
2
2
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof.Dr.R.Lale Taner)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/laletaner)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (laletaner@gazi.edu.tr)