GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PERİODONTOLOJİ/DHF450
Dersin Adı: PERİODONTOLOJİ
Dersin Kredisi: 6 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7-8 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Hastaların ağız hijyeni uygulamaları hakkında eğitilmesinde tam yetkinlikte bilgi sahibi olmalıdır. Periodontal hastalıkların etiyolojileri hakkında hastalara gerekli bilgileri aktarmalı ve hastaları kendi ağız diş sağlıklarının sorumlulukları konusunda teşvik etmelidir.
Periodontal cerrahinin genel prensipleri, dikkat edilmesi gereken anatomik oluşumlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmak; periodontal cerrahi işlemlerine olan ihtiyacı tespit edebilecek ve ilgili uzmana yönlendirebilecek yeterlilikte olmak
Periodontal hastalıkların tedavisinde kullanılan biyomateryaller hakkında gerekli bilgiye sahip olmak.
Furkasyon defektlerinin tanı ve tedavileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmak ve endikasyonları değerlendirerek gerekli durumlarda uzmana yönlendirebilecek yetkinlikte olmak.
Periodontal plastik ve estetik cerrahi yöntemler konusunda bilgiye sahip olmak ve endikasyonları değerlendirerek gerekli durumlarda uzmana yönlendirebilecek yeterlilikte olmak.
Multidisipliner bir bakış açısına sahip olarak, periodontal tedavileri restoratif, endodontik ve ortodontik tedavi yaklaşımları ile birlikte değerlendirip, alternatif çözümleri tartışabilmek.
Oral implant uygulamalarında biyolojik, klinik, biyomekanik değerlendirmeleri yapıp, tedavi planlaması, protetik yaklaşımlar ve olası komplikasyonlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmak, gerekli durumları ayırt ederek uzmana yönlendirebilmek.
Periimplant hastalıkların teşhis ve tedavileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmak, gerekli durumları ayırt ederek uzmana yönlendirebilmek.
Periodontal tedavi sonuçlarını değerlendirmek, periodontal ve periimplant doku sağlığının korunması ve destekleyici tedavi için gerekli planlamaları yapabilmek.
Diş hekimliğine ait güncel bilgileri ve gelişmeleri izleyebilme ve yerinde kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze teorik ve klinikte pratik eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Konak Cevabını Modifiye Etme Yöntemleri ve Ajanları-
2. Hafta  Faz II Periodontal Tedaviye Giriş- Periodontolojide Hasta Psikolojisi
3. Hafta  Periodontal Cerrahinin Genel Prensipleri
4. Hafta  Periodontal Cerrahide Anatomik Yapılar Kronik Apikal Periodontitis
5. Hafta  Flep operasyonları Periodontolojide Kullanılan Sütür Materyalleri
6. Hafta  Cep Eliminasyonuna Yönelik Flep Tekniği ve Vaka Sunumları
7. Hafta  Gingivektomi ve Gingivoplasti Rezektif Kemik Cerrahisi
8. Hafta  Rejeneratif Materyal Uygulaması
9. Hafta  Furkasyon Sorunlarının Cerrahi Tedavisi- Kök ampütasyonları, hemiseksiyon/biküspidizasyon, tünel operasyonları-
10. Hafta  Periodontal Plastik ve Estetik Cerrahi (Mukogingival Cerrahi Uygulamaları) Yumuşak doku greft uygulaması- Frenetomi ve frenektomi-
11. Hafta  Dişeti çekilmelerinin cerrrahi tedavisi- Periodontolojide Doku Mühendisliği-
12. Hafta  Estetik Konturlama- Periodontal Doku Yaralanmalarının Tedavisi
13. Hafta  Periodontal Cerrahide Son Gelişmeler (Mikrocerrahi –Lazer)-
14. Hafta  Periodontal ve periimplant doku sağlığının korunması ve destekleyici (idame) periodontal tedavi- Faz III-
15. Hafta  Periodontal Tedavi Sonuçları- Periodontal Hastalıkta Genetik Faktörler
16. Hafta  Periodontal Hastalıkların Moleküler Biyolojisi- Periodontal İleri Teşhis Yöntemleri-Laboratuvar örneğini (tükürük, kan ve sürüntü) uygun koşullarda alabilme ve laboratuvara ulaştırabilme -Subgingival Örnek alma-Tükürük Akış Hızının Değerlendirilmesi-
17. Hafta  Restoratif Tedaviler ile Periodontoloji İlişkisi-
18. Hafta  Periodontal Hastalıkların Gelişiminde Risk Değerlendirmesi-
19. Hafta  Endo-perio lezyonları- Ortodontik Tedavinin Yardımcı Rolü
20. Hafta  Periodontolojide kimyasal plak kontrolü- Kole hassasiyeti ve tedavileri-Dentin Hassasiyeti
21. Hafta  Mobil dişlerin splintlenmesi- Vaka Takdimi –
22. Hafta  Vaka Takdimi-II- Oral İmplantlara Biyolojik Yaklaşım-
23. Hafta  Vaka Takdimi-II- Oral İmplantlara Biyolojik Yaklaşım-
24. Hafta  İmplant Hastasının Teşhise Yönelik Görüntüleme Teknikleri ile Değerlendirilmesi
25. Hafta  Dental İmplant Uygulamaları-
26. Hafta  İmplant çevresi yumuşak dokuların plastik cerrahisi-
27. Hafta  İmplant Bağlantılı Komplikasyonlar ve Başarısızlıklar-
28. Hafta  Periimplant hastalıklar İmplant çevresi hastalıkların cerrahi olmayan tedavisi-İmplant çevresi hastalıkların cerrahi tedavisi-
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
18
34
 Quiz
1
16
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
20
100
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
1
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
160
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Prof. Dr. Gönen Özcan , Prof. Dr. Emel Ökte , Prof. Dr. Mehmet Yalım , Prof. Dr. Altan Doğan , Prof. Dr. Berrin Ünsal , Prof. Dr. Nurdan Özmeriç , Prof. Dr. Gülay Tüter , Prof. Dr. Bülent Kurtiş , Prof. Dr. Ayşen Bodur , Prof. Dr. Deniz Çetiner , Doç. Dr. Ahu Uraz , Doç. Dr. Burcu Özdemir , Dr. Öğr. , Dr. Üyesi Adil Başman , Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turgut Çankaya )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://dent-periodontoloji.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-kadro-38934)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (Prof. Dr. Gönen ÖZCAN gonenoz@gazi.edu.tr Prof. Dr. Mehmet YALIM myalim@gazi.edu.tr Prof. Dr. Emel ÖKTE emelokte@gazi.edu.tr Prof. Dr. Altan DOĞAN doganaltan@gmail.com Prof. Dr. Berrin ÜNSAL bunsal@gazi.edu.tr Prof. Dr. Nurdan KURTULUŞ nurdan@gazi.edu.tr Prof. Dr. Gülay TÜTER gulay@gazi.edu.tr Prof. Dr. Bülent KURTİŞ mbulent@gazi.edu.tr Prof. Dr. Ayşen BODUR abodur@gazi.edu.tr Prof. Dr. Deniz ÇETİNER fdeniz@gazi.edu.tr Doç. Dr. Ahu URAZ ahuuraz@gazi.edu.tr Doç. Dr. Burcu ÖZDEMİR cburcu@gazi.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi Adil BAŞMAN adilbasman@gazi.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi Zeynep TURGUT ÇANKAYA zeynepturgu@gazi.edu.tr )