GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKROBİYOLOJİ VE AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ/DHF290
Dersin Adı: MİKROBİYOLOJİ VE AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 5 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 3-4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Mikrobiyolojinin esaslarını, mikroorganizmaların çeşitlerini bilir ve hem genel hem de ağızda görülebilen hastalıklar ile ilişkilerini açıklar
Mikrobiyal çeşitlilik ve sınıflandırmayı öğrenir ve birbirleri olan ilişkilerini ve bunun sağlıktaki önemini kavrar.
Prokaryotların genel ve özel yapılarını, hastalıkların etyopatogenezindeki rollerini ve virülans faktörlerini öğrenir ve konu ile ilgili günceli takip edebilir. Mikrobiyal metabolizma, beslenme, üreme koşulları, üremenin kontrolünü öğrenir.
Virüslerin genel özelliklerini ve Diş Hekimliğinde önem taşıyan viral etkenleri bilir ve viral enfeksiyonların patogenezi ile ilişkilendirir.
Mantarların genel özelliklerini ve insanda ve Diş Hekimliğinde önem taşıyan fungal etkenleri bilir, ilgili fungal enfeksiyonları ve patogenezini ilişkilendirir
Parazitlerin genel özelliklerini ve Diş Hekimliğinde önem taşıyan paraziter etkenleri bilir, ilgili paraziter enfeksiyonları ve patogenezini ilişkilendirir.
Mikroorganizma-mikroorganizma, mikroorganizma-konak ilişkileri açıklar, vücudun normal florası ve oral ekolojideki rollerini ilişkilendirir, oral etkenlerin mikrobiyolojik tanısı koyabilir ve tedavi yaklaşımlarındaki antimikrobiyalleri öğrenir.
İmmün sistem hücrelerini, çeşitlerini, antijen, antikor ve immün komplekslerin yapılarını öğrenir ve immün yanıtın fonksiyonlarını, aktivasyonlarını açıklar, Doğal ve Kazanılmış bağışıklığın özelliklerini ve komponentlerini öğrenir,
Vücudun ve ağzın savunma mekanizmalarını bilir, aşıların ve profilaksi esaslarının insan immünitesi ile ikişkilendirir, Otoimmüniteyi ve otoimmün reaksiyonları öğrenir ve, otoimmün hastalıklar ile ilişkilendirir ve bunun için mikrobiyolojik, serolojik ve immünolojik tanı yöntemlerini bilir
Dental plak oluşumu, diş taşı ve diş çürüğü oluşumunda mikroorganizmaların rolünü, patogenezdeki rollerini, Dental ve periodontal enfeksiyon etkenlerinin özelliklerini ve immün savunma şekillerini açıklar. Enfeksiyon hastalıklarının esasları, kaynakları ve epidemiyolojisi, enfeksiyon hastalıkların

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders projektör, bilgisayar, animasyon vb. programlar kullanılarak yüz yüze anlatım, soru-cevap şeklinde öğrencinin katılımı ile yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, mikroorganizmaların sınıflaması
2. Hafta  Prokaryotae -Bakterilerin genel özellikleri ve patogenez mekanizmaları
3. Hafta  Bakterilerin metabolizmaları, üreme şekilleri, laboratuvar tanıları
4. Hafta  Gram pozitif bakteriler (Üst ve alt solunum yolu enfeksiyon ajanları
5. Hafta  Gram negatif bakteriler, anaerobik mikroorganizmalar ve yaptıkları sistemik ve oral enfeksiyonlar
6. Hafta  Virüslerin sınıflandırılması, yapısal özellikleri, viral enfeksiyonların patogenezi ve viral tanı yöntemleri
7. Hafta  Hepatotrop virüsler, diş hekimliğindeki önemli viral etkenler ve mikrobiyolojik tanı yöntemleri
8. Hafta  Mantarların taksonomisi, genel özellikleri, fungal enfeksiyonlar, patogenez ve mantar hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri
9. Hafta  Antimikrobiyaller ve etki mekanizmaları, antimikrobiyal tedavinin esasları, kullanım şekilleri akılcı antibiyotik kullanımında seçilen ilaçlar ve diş hekimliğindeki endikasyonları.
10. Hafta  Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, kullanılan ajanlar, kullanma ölçütleri, önemi dikkat edilmesi gereken kurallar
11. Hafta  Ağız lezyonlarından izole edilebilen mikroorganizmaların özellikleri, vücudun ve ağzın savunma mekanizmaları, aşılar ve profilaksi esasları
12. Hafta  İmmünolojiye giriş, İmmün sistem hücreleri ve fonksiyonları, Doğal ve kazanılmış bağışıklığın esasları
13. Hafta  Antijenler, Antikorlar ve immün komplekslerin yapı ve fonksiyonları Kompleman sistemi ve inflamatuar cevap
14. Hafta  Mikrobiyal antijenler, immün sistem hastalıkları ve immünolojik tanı yöntemleri Otoimmünite, otoimmün reaksiyonlar, ağız ile ilişkili hastalıklar
15. Hafta  Öğrencilerin serbest çalışmaları ve ara vizeya hazırlık
16. Hafta  Sınav haftası (I. vize)
17. Hafta  Mikroorganizma-mikroorganizma, mikroorganizma-konak ilişkileri, vücudun normal florası
18. Hafta  Oral ekoloji ve oral mikrobiyata
19. Hafta  Dental biyofilm, dental plak ve diş taşı oluşumunda mikroorganizmaların rolü
20. Hafta  Diş çürüğü mikrobiyolojisi
21. Hafta  Anaerobik mikroorganizmalar ve enfeksiyonları, mikrobiyolojik tanısı, kültür alma yöntemleri ve etkene yönelik antimikrobiyal tedavi
22. Hafta  Periodontal enfeksiyon etkenleri
23. Hafta  Dentoalveoler infeksiyon etkenleri
24. Hafta  Solunum sistemi yoluyla bulaşabilen mikroorganizmalar (alt ve üst solunum yolları enfeksiyon etkenleri)
25. Hafta  Gastrointestinal infeksiyon etkenleri
26. Hafta  Enfeksiyon patogenezine karşı immünite ve Diş Hekimliğinde enfeksiyon kontrolü
27. Hafta  Hücre içi patojenler ve hastalıkları
28. Hafta  Oral aftöz lezyoınlar ve olası etkenler
29. Hafta  Aşılar ve profilaksi
30. Hafta  İnfeksiyon tanısında Mikrobioloji laboratuvarının rolü, yapılan testler ve testlerin yorumu
31. Hafta  Diş Hekimliğinde kan yoluyla bulaşabilen etkenler ve korunma yolları
32. Hafta  Hastalık etyopatogenezinde tanısal laboratuar testleri ve testlerin yorumu
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
3
84
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
28
1
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Gülçin AKCA)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (gulcinakca@gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gulcinakca@gazi.edu.tr)