GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEMEL PATOLOJİ/DHF 380
Dersin Adı: TEMEL PATOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5-6 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Patolojik süreçlerin oluşum mekanizmalarını açıklar
Patolojik süreçlerde hücre ve doku düzeyinde meydana gelen moleküler ve morfolojik değişikleri tanır.
Patolojik süreçlerde oluşan moleküler ve morfolojik değişiklikleri fizyopatolojik mekanizmalarla (hastalıklarla) ilişkilendirir.
Patolojik süreçlerle tanı yaklaşımının temel ilke ve kavramlarını ilişkilendirerek uygun tanı yöntemlerini belirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze anlatım, gösterme, soru-yanıt
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hücresel adaptasyon
2. Hafta  Hücre zedelenmesi ve iskemik zedelenme
3. Hafta  Serbest radikaller ve zedelenme morfolojisi
4. Hafta  Nekroz, apoptozis
5. Hafta  İnflamasyona giriş ve vasküler değişiklikler
6. Hafta  İnflamasyon, hücresel değişiklikler
7. Hafta  İnflamasyonun kimyasal mediatörleri
8. Hafta  Kronik inflamasyon
9. Hafta  İyileşme, hücre siklusu
10. Hafta  Ecm, yara iyileşmesi
11. Hafta  Ödem, konjesyon, kanama
12. Hafta  Trombozis, Emboli,Enfarktüs
13. Hafta  Aterosklerozis ve kv sistem hastalıkları
14. Hafta  Diabet ve endokrin sistem hastalıkları
15. Hafta  İmmün sistem hücreleri
16. Hafta  Hipersensitivite reaksiyonları (tip ı-ıı)
17. Hafta  Hipersensitivite reaksiyonları (tip ııı-ıv)
18. Hafta  Otoimmün hastalıklar
19. Hafta  İmmünyetmezlikler, AIDS
20. Hafta  Tümör nomenklatürü, kanser epidemiyolojisi
21. Hafta  Benign-malign tümörlerin karakteristikleri
22. Hafta  Kanserin moleküler temeli (onkogenler, antionkogenler)
23. Hafta  Kanserin moleküler temeli (apoptozis ve dna onarım genleri)
24. Hafta  Karsinojenik ajanlar
25. Hafta  Tümör biyolojisi
26. Hafta  Evrelendirme ve tanı yöntemleri, tümörlerin klinik özellikleri
27. Hafta  Poster sunumu
28. Hafta  Poster sunumu
29. Hafta  
30. Hafta  
31. Hafta  
32. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
90
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
2
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
1
3
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Profesör Dr. Sibel Elif Gültekin sibelg@gazi.edu.tr Doç. Dr. Benay Yıldırım benay@gazi.edu.tr Doç.Dr. Emre Barış emrebaris@gazi.edu.tr )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ( sibelg@gazi.edu.tr , benay@gazi.edu.tr , emrebaris@gazi.edu.tr )