GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİYOFİZİK/BYF100
Dersin Adı: BİYOFİZİK
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 1-2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Biyofizik’in tanımı ve kapsamı, Canlı sistemlerde madde ve enerji, Canlı Sistemlerde madde ve enerji değişimine ilişkin önemli yasalar (Fick, Fourier,Poisselli, Ohm yasaları), Gradyentkavramı ve bu kavramın canlı sistemler için önemi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Su ve suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Su ve suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi, Canlı yapıların biyofiziksel özelliklerinin tartışılması, canlı yapılardaki makromoleküler (Proteinler, Lipidler, Enzimler…) yapılar ve hücrede biyoenerjetik olayların gerçekleştiği hücre mem
Membran potansiyelinin oluşumu ve membrandan difüzyon, zarlarda osmoz, iyon kanallarının yapısı, sinirlerde impuls oluşumu ve iletilmesi, hücresel ikincil haberci sistemler ve uyarılabilir hücrelerde genel uyarılma ve inhibisyon mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Kalpkasıhücrelerinindepolarizasyonu,kalbinElektrikseleksenivedipol momentvektörü,EKG deseni ve bu desenin nedeni, patalojikdurumlardakideğişimler, Einthoven üçgenivekalbindipolalanında , Potansiyelfarkınbulunması, EEG tanımınvekayıtyöntemlerinintartışılmasıvefarklı EEG dalgaları hakkında bilgi sah
Canlı sistemlere etkiyen kuvvetler, Kemikdoku, Kemik dokunun biyoelektrik özellikleri, Kemikdokudastres-strain ilişkisi, Kemik dokunun yapısal özellikleri
İşitme biyofiziği ve Görme biyofiziği konuları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dolaşım sisteminin elektrik devre modeli, dolaşım sisteminde sürtünmeyi etkileyen faktörler, Damarlarda kanın akmasını belirleyen faktörler: Damar direnci basınç fark i lişkisi, Stoke’syasası, Bernouilliyasası, İçsürtünmeliakıştahız, debi, direnç ve damar yarıçapı ilişkisi,Poiselliyasası,Damarla
Açık, kapalı ve izole sistemler, Açık sistem olarak canlılar, Canlı organizmalara madde ve enerji taşınım yolları ve yasaları, Canlılarda termodinamik kurallar, Sistemlerarası ısı alışverişi, enerji dönüşüm yolları ve koşulları
Elektromanyetik (EM) Spektrum, Elektromanyetik (EM) dalga, EM spektrumda çevre alanların yeri (ELF-Extremely Low Frequency-Alanlar),ELF alanların biyofiziksel özellikleri, Vücut manyetik alanları ile doğal manyetik alanların karşılaştırılması,
Elektromanyetik dalga özelliğindeki ışımalar, parçacık-doku girginliği, radyasyon ve çevresel etkileşim, iyonizeradyasyonunölçülmesi, radyasyondan temel korunma yöntemleri, radyasyon etkimesi, eksitasyon ve iyonizasyon, dokuduyarlılığına göre tıpta iyonize parçacık kullanımı hakkında bilgi sahibi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   Biyofiziğe giriş
2. Hafta  Biyoenerjetik
3. Hafta  Hücrede biyofiziksel olaylar
4. Hafta  Aksiyon Potansiyeli
5. Hafta  Sinaptik iletim
6. Hafta   Elektroensefalografinin (EEG) temelleri
7. Hafta  İskelet kasında iletim
8. Hafta  Kalpte biyoelektriksel olaylar
9. Hafta  Biyoelektrik uygulama araçları
10. Hafta  Dolaşım biyofiziği
11. Hafta  Solunum biyofiziği
12. Hafta  Radyasyon biyofiziği
13. Hafta  Elektromanyetik dalgalar
14. Hafta   Elektromanyetik dalgalar
15. Hafta  Elektromanyetik dalgaların biyolojik sistemler üzerine etkileri
16. Hafta  Elektromanyetik dalgaların biyolojik sistemler üzerine etkileri
17. Hafta  Dolaşım Biyofiziği
18. Hafta   Solunum Biyofiziği (2 saat)
19. Hafta  Solunum Biyofiziği
20. Hafta  Metabolizma ve Termodinamik Kurallar (3 saat)
21. Hafta  Metabolizma ve Termodinamik Kurallar
22. Hafta  Metabolizma ve Termodinamik Kurallar
23. Hafta  Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri (2 saat)
24. Hafta  Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri
25. Hafta   İyonlaştırıcı radyasyon (2 saat)
26. Hafta   İyonlaştırıcı radyasyon
27. Hafta   Biyofiziksel Görüntüleme yöntemleri
28. Hafta   Biyofiziksel Görüntüleme yöntemleri
29. Hafta  .
30. Hafta  .
31. Hafta  .
32. Hafta  .
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
60
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
28
1
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
42
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirir
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirir
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Diş Hekimliği (Bölüm Başkanlığı))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.dent.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (www.dent.gazi.edu.tr)