GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI/DHF5301
Dersin Adı: TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 1
Dersin Yarıyılı: 9 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çürük prevalansını bilir.
Toplum ağız diş sağlığını geliştirmek için beslenme önerilerini bilir
Çocuklarda ve erişkinlerde çürük risk değerlendirmesini bilir.
Çocuklarda Atravmatik Restoratif Diş Tedavisini bilir.
Halk sağlığı tehdidi açısından fluorid kullanımını bilir.
Periodontal sağlık ve hastalıklar hakkında bireylerin bilinçlendirilmesini bilir.
Periodontal hastalığın önlenmesinde koruyucu yaklaşımlar ve bu konuda devletin uygulayacağı politikaların rolünü bilir
Kanıta dayalı diş hekimliğinin önemi ve yerini bilir.
Erişkinlerde ve geriatrik hastalarda diş çürüğünden korunma yöntemlerini bilir.
Genç erişkin bireylerin diş çürüğü ve koruyucu önlemler konusunda bilinçlendirilmesini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ülkemiz çocuklarında çürük prevalansı ve epidemiyolojik çalışmalar
2. Hafta  Bebek ve çocuk ağız diş sağlığı programları
3. Hafta  Toplum ağız diş sağlığını geliştirmek için için beslenme önerileri
4. Hafta  Toplum ağız diş sağlığı açısından çocuklarda çürük risk değerlendirmesi
5. Hafta   Halk sağlığı tehdidi açısından florid kullanımı
6. Hafta  Çocuklarda atravmatik restoratif tedavi
7. Hafta  Periodontal sağlık ve hastalıklar bireylerin bilinçlendirilmesi
8. Hafta  Ülkemizde diş hekimliği hizmetlerinin ve periodontal tedavinin değerlendirilmesi
9. Hafta  Kanıta dayalı diş hekimliğinin önemi ve yeri
10. Hafta  Periodontal hastalıkların epidemiyolojisi ve periodontal epidemiyoloji ile bilimsel çalışma modellerinin oluşturulması
11. Hafta  Periodontolojinin toplum sağlığındaki yeri, bireysel ve kitlesel eğitim programları
12. Hafta  Erişkin hastalarda çürük epidemiyolojisi
13. Hafta  Erişkinlerde ve geriatrik hastalarda diş çürüğünden korunma yöntemlerİ
14. Hafta  Genç erişkin bireylerin diş çürüğü ve koruyucu önlemler konusunda bilinçlendirilmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
1
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
1
7
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
28
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
1
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İnsan vücudunun ve spesifik olarak ağız bölgesindeki yapıların ve dişlerin hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve işlevlerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini bilir.X
2
Ağız ve diş hastalıklarının nedenlerini ve oluşum mekanizmaları bilir ve hastalıkların ağız içinde ve dişte oluşturdukları değişiklikleri tanımlayabilir.X
3
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki belirti ve bulgularla, hastalıklar ve durumları ve mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir, kavrar, ilişkilendirir, değerlendirirX
4
Kişisel öğrenme gereksinimlerini doğrultusunda güncel en iyi bilimsel kanıtlara ulaşmayı, güvenirliliğini ve geçerliliğini değerlendirmeyi bilir.X
5
Mesleki hukuki sorumlulukları konusundaki mevzuatı, deontolojiyi ve etik ilkeleri bilir.X
6
Dişhekimliği ulusal çekirdek eğitim programında ve Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programındaki mesleki uygulamaları belirlenen düzeyde bilir ve yapar.X
7
Tanı, tedavi ve takip süreçlerini kanıta dayalı uygulama, eleştirel düşünce ve etik prensipleri önceleyerek yürütür.X
8
Kısıtlılıklarının farkındadır, profesyonel gelişimini destekleyecek şekilde kişisel öğrenme hedefleri koyar, gerektiği durumlarda hastayı uygun merkeze yönlendirirX
9
Ağız, diş ve çenelerdeki hastalıkların toplumda görülme sıklığını bilir, önleme ve azaltılmasına katkıda bulunur.X
10
Bağımsız olarak kendi başına mesleğini uygularken görev ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve etik ilkelere uygun davranır.X
11
Takım çalışması ve liderlik becerilerine sahiptir, meslektaşlarına ve topluma rol model olur.X
12
Kişisel profesyonel gelişimini planlar, yaşam boyu öğrenme ilkesi ile gerçekleştirir.X
13
Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.X
14
Yabancı dil ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak mesleğindeki yenilikleri izler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Öğr.Üyesi Adil Başman (adilbasman@gazi.edu.tr) Prof.Dr. Mesut Odabaş Doç.Dr. Çağdaş Çınar Prof.Dr. Haluk Bodur Doç.Dr. Didem Atabek Prof.Dr. Hülya Erten )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/adilbasman)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ("adilbasman@gazi.edu.tr" , "adilbasman@hotmail.com")