GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SOSYAL PSİKOLOJİ/FG406A
Dersin Adı: SOSYAL PSİKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. İbrahim KISAÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kisac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kisac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sosyal psikoloji alanının kapsamını tanımak
Sosyal psikolojini diğer bilimlerle ilişkisini ve tarih içinde gelişimin görebilme  
Sosyal psikoloji bilgileri hangi çalışmalarla ne tür yöntemler kullanılarak elde edildiğini tanıma ve değerlendirme
Toplumda davranışların hangi tür etkiler altında şekillendirildiğini fark edebilme
Bireye ait bir özellik olan tutumun ne olduğunu öğrenme ve anlama
Tutumları etkileyen faktörleri tanıma
Grup davranışını ve liderliğin nasıl ortaya çıktığını tanımak
İletişimde propagandanın önemini anlamak
İnsanların davranışlarının nedenini anlamak
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir  
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır  
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır  
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaçlarının ve içeriğinin tanıtılması
2. Hafta  Sosyal Psikoloji Nedir?
3. Hafta  Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem ve Örnekler
4. Hafta  Sosyal etki ve Uyma
5. Hafta  Yükleme kuramı
6. Hafta  Tutumlar
7. Hafta   Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Özgeci davranış
10. Hafta  İletişim, Propaganda: Tutum Değiştirme Süreci
11. Hafta   Bilişsel çelişki kuramı
12. Hafta  Sosyal Biliş (Sosyal Algı)
13. Hafta  Sevgi ve çekicilik
14. Hafta  Grup yapısı ve Dinamiği
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Çiğdem Kağıtçıbaşı (2010) Günümüzde İnsan ve İnsanlar - Sosyal Psikolojiye Giriş (İstanbul:Evrim Yayınevi)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-cevap ve gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
4
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
4
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X