GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİM FELSEFESİ/FG403A
Dersin Adı: BİLİM FELSEFESİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Ayten Koç Aydın
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  nwww.gazi.edu.tr/~aytenaydin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   aytenaydin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilim felsefesinin temel sorunlarını ve kavramlarını öğrenir.
Bilim felsefesindeki temel yaklaşımları kavrar.
Bilim ve bilimsellik hakkında tartışmalardan haberdar olur,
Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin konu ve yöntemlerindeki farklılıkları kavrar.
Bilimsel bilgi ile diğer bilgi türleri arasındaki farkları belirleyebilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Felsefe nedir? Bilim felsefesi nedir? Felsefe bilim için ne yapabilir?
2. Hafta  Temel akıl yürütme formları: Tümevarım & Tümdengelim
3. Hafta   Bilim felsefesinin doğuşunu hazırlayan etmenler ve 20. yüzyıldaki gelişmeler
4. Hafta  Klasik Pozitivizmin Bilim Anlayışı: Değişme ve İlerleme
5. Hafta  Yeni Pozitivizmin Bilimsellik Ölçütü, Bilim Ayraçları, Viyana Çevresi
6. Hafta  Pozitivizmin Düşüşü
7. Hafta  Popper: Bilim Nedir?
8. Hafta  Popper: Bilimsel Açıklama ve Bilimsel Araştırmanın Mantığı.
9. Hafta   Arasınav
10. Hafta  Popper: Yanlışlama ve çürütme.
11. Hafta  Pozitivizme Tepki.
12. Hafta  Kuhn: Bilim Tarihine Düşen Rol
13. Hafta   Kuhn: Paradigmaların Öncelliği
14. Hafta  Kuhn: Bilimsel Devrimlerin Doğası
15. Hafta  Kuhn: dünya görüşü Değişimi Olarak Devrimler ve Kuhn’un Eleştirisi
16. Hafta  Yarıyıl Sonu Sınavı.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Butterfield, H., The Origins of Modern Science, New York 1960. Popper, K., Bilimsel Araştırmanın Mantığı, Çeviren: İlknur Aka & İbrahim Turan, İstanbul 1998. Kuhn, T.S., Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çeviren: Nilüfer Kuyaş, İstanbul 1982. Topdemir, Hüseyin Gazi, “Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Felsefe Dünyası, Sayı 36, Ankara 2002, ss. 45-62.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
5
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
5
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
6
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
132
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X