GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MANTIK ÖĞRETİMİ/FG306A
Dersin Adı: MANTIK ÖĞRETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ziya Duman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/ezduman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ezduman@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mantık dersi öğretim programının yapısını kavrar.
Mantık dersi için hedef, amaç ve kazanım yapısını kavrar.
Mantık dersi için kazanım doğrultusunda işleyişin nasıl yapıldığını kavrar.
Mantık dersi için her kazanıma uygun içerik hazırlamayı kavrar.
Mantık dersinde her kazanım için etkinlikleri uygular.
Doğruluk Fonksiyonu Mantığı,Çözümleyici Çizelge, Yüklemler Mantığını Uygun Öğretim Programlarını kullanarak uygular. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders yüz yüze ve ders dışı uygulama şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Sembolik mantık, klasik mantık, ileri mantık, program geliştirme, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı gibi derslerin bu dersten önce alınmış olması önerilir, özel öğretim yöntemleri dersi önerilir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Mantık dersi öğretim programı
2. Hafta   Mantık dersi öğretim programı
3. Hafta   Hedef, amaç,içerik, kazanım anlamları.
4. Hafta   Mantık dersi kazanım ve konu başlıklarını eşleştirme
5. Hafta   Mantık dersi kazanım işleyiş örneklerini inceleme
6. Hafta   Mantık dersi kazanım işleyiş örneklerini inceleme
7. Hafta   Mantık dersi kazanım işleyiş örneklerini inceleme
8. Hafta  vize
9. Hafta   Mantık dersi kazanım ve etkinlik işleyiş örnekleri oluşturma
10. Hafta   Mantık dersi kazanım ve etkinlik işleyişleri uygulama
11. Hafta   Mantık dersi kazanım ve etkinlik işleyişleri uygulama
12. Hafta   Mantık dersi kazanım ve etkinlik işleyişleri uygulama
13. Hafta   Mantık dersi kazanım ve etkinlik işleyişleri uygulama
14. Hafta   Mantık dersi kazanım ve etkinlik işleyişleri uygulamaları değerlendirme.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Ekrem Ziya Duman, Öğretim İlke, Yöntem ve Teknikleri Açısından Ortaöğretim'de Mantık Öğretimi (Yüksek Lisans Tezi) M.Ali DOMBAYCI, Öğretim İlke, Yöntem ve Teknikleri Açısından Ortaöğretim'de Felesefe Öğretimi(Yüksek Lisans Tezi)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
5
35
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
4
32
 Materyal tasarlama, uygulama
6
3
18
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
149
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X