GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ/FG110MB
Dersin Adı: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. İbrahim KISAÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kisac
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kisac@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gelişimin temel kavramlarını tanımlar
Gelişimi etkileyen unsurları açıklayabilir
Gelişim ilkelerini bilir
Gelişim dönemlerini ve gelişim görevlerini açıklayabilir
Bireyin psiko-motor gelişim özelliklerini bilir
Bireyin zihinsel gelişim özelliklerini bilir
Bireyin psiko-sosyal gelişim özelliklerini bilir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Önkoşulu yoktur
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Önerilen başka ders yoktur
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaçlarının ve içeriğinin açıklanması
2. Hafta  Gelişimin tanımı, temel kavramlar ve gelişim ilkeleri
3. Hafta  Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi
4. Hafta  Bireysel ayrılıklar: Zeka ve yetenekler
5. Hafta  Gelişim dönemleri ve gelişim görevleri
6. Hafta  Bedensel ve psiko-motor gelişim
7. Hafta  Piaget'in zihinsel gelişim kuramı
8. Hafta  Dil gelişimi
9. Hafta  Ara sınavı
10. Hafta  Freud'un psiko-seksüel kişilik kuramı
11. Hafta  Erikson'un psiko-sosyal kişilik kuramı
12. Hafta  Ahlak gelişimi
13. Hafta  İlk yetişkinlik dönemi
14. Hafta  Orta yetişkinlik
15. Hafta  Yaşlılık dönemi ve ölüm
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  İnanç, B.Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M.A. (2007). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Pegem-A Yayıncılık. Onur, B. (1995). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık ve Ölüm. Ankara: İmge Yayınevi. Yeşilyaprak, B. (2009). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, sunum, soru-cevap, tartışma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygulama yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X