GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FELSEFEYE GİRİŞ/FG104A
Dersin Adı: FELSEFEYE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/dombayci www.dombayci.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   dombayci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Felsefe tanımlarının bilinmesi
Felsefenin temel kavram ve problemlerinin öğrenilmesi
Felsefenin alanlarının (bilgi, varlık ,ahlak ,siyaset, din, sanat, bilim felsefeleri) temel soru ve kavramlarının öğrenilmesi
Sıradan düşünme ile felsefi düşünme arasındaki ayrımı fark edebilmek.
Felsefenin gelişimi ve problemleri hakkında bilgi ve farkındalık edinmek.
Felsefe, din, bilim, sanat ve ideoloji hakkında benzer ve farklı yönleri görebilmek.
Felsefenin kendine has konu ve yöntemi olduğunu kavramak.
Tek bir felsefenin değil felsefelerin olduğunu kavramak suretiyle hoşgörü ve çoğulculuğun doğasına nüfuz edebilmek.
Tutarlı ve sistematik düşünme ve ifade kabiliyeti kazanabilmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka ders bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Düşünme nedir? Düşünme yasaları nelerdir?
2. Hafta  Felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir?
3. Hafta  Bilgi nedir? Bilgi türleri nelerdir?
4. Hafta  Felsefi bilgi ile diğer bilgi türlerinin ilişkisi.
5. Hafta  Bilgi probleminden kaynaklanan felsefi akımlar ve yaklaşımlar.
6. Hafta  Varlık ve bilgi ilişkisi.
7. Hafta  Varlık probleminden kaynaklanan felsefi akımlar ve yaklaşımlar.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Varlık probleminden kaynaklanan felsefi akımlar ve yaklaşımlar.
10. Hafta  İnsan ve değer ilişkisi
11. Hafta  Ahlak alanının temel soru ve kavramları.
12. Hafta  Ahlakın varlık ve bilgi ile ilişkisi.
13. Hafta  Estetik alanının temel soru ve kavramları
14. Hafta  Estetik’in varlık ve bilgi ile ilişkisi.
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Ahmet Cevizci, Felsefe 2- Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş 3- İsmail Tunalı, Felsefeye Giriş 4- Ali Osman Gündoğan, Felsefeye Giriş 5- Mübahat Türker-Küyel, Felsefeye Başlangıç
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
   YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
5
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
5
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
4
2
8
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
157
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X